فولاد آلیاژی اسفراین

فولاد آلیاژی فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 350

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 300

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 200

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 910 الی 930

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 880

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 850

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 760 الی 770

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 740

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 720

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 625 الی 710

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 510 الی 605

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 420 الی 500

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 360 الی 400

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 320 الی 350

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 270 الی 300

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 220 الی 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

62,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

62,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

61,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد MO40 اسفراین قطر 910 الی 930

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 880

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 850

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 760 الی 770

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 740

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 720

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 625 الی 710

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 510 الی 605

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 420 الی 500

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 360 الی 400

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 320 الی 350

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 270 الی 300

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 220 الی 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

62,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

62,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

61,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد CK 45 فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد CK45 اسفراین قطر 930 الی 1000

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

62,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 820 الی 900

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

62,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 اسفراین قطر 770 الی 800

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

61,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد MO40 فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد MO40 اسفراین قطر 910 الی 930

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 880

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 850

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 760 الی 770

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 740

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 720

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 625 الی 710

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 510 الی 605

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 420 الی 500

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 360 الی 400

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 320 الی 350

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 270 الی 300

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اسفراین قطر 220 الی 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد سمانته فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد 1.7131 فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 800

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 600 الی 650

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 240 الی 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد سمانته 1.7131 اسفراین قطر 210 الی 220

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

82,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد قالب پلاستیک فولاد آلیاژی اسفراین
محصول قيمت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 350

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 300

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 250

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین قطر 200

بروزرسانی: 7 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2312

143,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 96 نتیجه

کارخانه مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین

کارخانه مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین در سال 1370 در شهرستان اسفراین واقع در خراسان شمالی تاسیس شد و واحد آهنگری، پرس و عملیات حرارتی مجتمع در سال 1377 راه اندازی شد. متعاقبا در سال 1384 واحد فولادسازی نیز به بهره برداری رسید. مجتمع صنعتی اسفراین در حال حاضر و پس از تکمیل واحدهای فولادسازی، آهنگری و پرس، ماشین کاری و عملیات حرارتی یکی از عمده ترین تامین کنندگان فولادهای آلیاژی شامل محصولات طویل، قطعات و مقاطع آهنگری و ریخته گری شده در ایران و منطقه خاورمیانه است.
مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین در حال حاضر برای صنایعی نظیر نفت و گاز، معدن، راه آهن، نیروگاهی، فولاد های ابزار، کشتی سازی، سیمان، فولادی قطعات و مقاطع مورد نیاز را تامین می کند. همچنین محصولات مختلف مجتمع به کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، بلغارستان صادر شده است.

استانداردهای محصولات مجتمع صنعتی اسفراین

مجتمع صنعتی اسفراین مجموعه ای است که پشتوانه دانش فنی شرکتهای تولیدی نظیر GFM آلمان، بوهلر و اینتکو اتریش، اسکودا از جمهوری چک را با خود به همراه دارد.
فولاد تجهیزات کاربردی صنایع نفت و گاز از نوع کم آلیاژ محسوب می شود و تحت استاندارد API تهیه و به بازار مصرفی عرضه میشود.

نشانی کارخانه شرکت صنعتی اسفراین

استان خراسان- خراسان شمالی- شهرستان اسفراین- کیومتر12 جاده بجنورد اسفراین

محصولات و تولیدات مجتمع فولاد اسفراین

اسفراین مجتمع صنعتی و تولیدی است که شامل تجهیزات صنایع نفت و گاز، صنعت نیروگاهی، فولاد و صنایع فولاد سازی، صنایع معدنی، صنایع پیشرفته، صنایع ریلی، صنایع کشتی سازی و صنایع فولادهای ابزاری است.
فولاد آلیاژی اسفراین
فولاد قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین
فولاد MO40 اسفراین
فولاد CK45 اسفراین
فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد آلیاژی اسفراین
فولاد سمانته فولاد آلیاژی
فولاد A105 اسفراین
فولاد پتروشیمی فولاد آلیاژی
تسمه قالب پلاستیک 1.2312 اسفراین
تسمه MO40 اسفراین ابعاد 610×1200
فولاد مقاوم به حرارت فولاد آلیاژی
فولاد 1.7335 اسفراین
تسمه CK45 اسفراین

این محصولات فولادی با تجهیزات مدرن و به روز فولادسازی در مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی اسفراین تولید شده که از نظر کیفیت و استحکام با استاندار های بین المللی و محصولات مشابه خارجی و اروپایی برابری می کند.