تولید ایتالیا

فولاد آلیاژی تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48 بروزرسانی: 1401/04/30 تماس بگیرید
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45 بروزرسانی: 1401/04/30 تماس بگیرید
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد مقاوم به حرارت تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/04/30 95,000 تومان -
فولاد فنر تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48 بروزرسانی: 1401/04/30 تماس بگیرید
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45 بروزرسانی: 1401/04/30 تماس بگیرید
فولاد 1.7117 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48 بروزرسانی: 1401/04/30 تماس بگیرید
فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45 بروزرسانی: 1401/04/30 تماس بگیرید
فولاد پتروشیمی تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F5 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/15 110,000 تومان -
فولاد A182 F11 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F91 تولید ایتالیا
محصول قيمت
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100 بروزرسانی: 1401/06/20 165,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 52 نتیجه

معرفی فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی یکی از انواع فولاد است که با ترکیب فولاد کربنی با یک یا جند عنصر آلیاژی مانند منگنز، سیلیکون، نیکل، تیتانیوم، مس، کروم و آلومینیوم تولید میشود. با ترکیب این عناصر به میزان متفاوت در فولادها باعث میشود فولاد آلیاژی ویژگی هایی از قبیل افزایش قابلیت سختی، افزایش مقاومت در برابر خوردگی و پایداری بیشتر استحکام و سختی پیدا کند. اما به طور کلی تمامی فولادهای آلیاژی برای رسیدن به بهترین خواص خود نیاز به عملیات حرارتی دارند.
برخی از عناصر آلیاژی معمولی که برای رسیدن به این ویژگی ها استفاده می شوند عبارتند از:
کروم: این آلیاژ منجر به افزایش سختی و مقاومت در برابر سایش می شود.
کبالت: برای بهبود سختی استفاده می شود. بهبود سختی در خدماتی مثل برش قطعات بیشتر احساس می شود
منگنز : باعث افزایش سختی سطحی فلز می شود و مقاومت در برابر فشار، چکش و شوک را افزایش می دهد.
مولیبدنیوم: برای افزایش قدرت و مقاومت در برابر ضربه و گرما مورد استفاده قرار می گیرد.
نیکل: برای افزایش قدرت و سختی استفاده می شود در حالی که باعث بهبود مقاومت در برابر خوردگی نیز می شود
تنگستن: باعث افزایش سختی می شود و ساختار ذره را بهبود می بخشد در حالی که مقاومت در برابر حرارت را هم افزایش می دهد.
وانادیم: باعث افزایش قدرت و مقاومت در برابر ضربه و سختی شده و مقاومت در برابر خوردگی را بهبود می بخشد.
کروم وانادیوم: به طور گسترده برای بهبود قدرت کششی مورد استفاده قرار میگیرد بطوریکه با استفاده از این آلیاژ می توان فلز را خم کرده و برش داد.

کاربرد انواع فولاد بر اساس درصد کربن

فولادهایی که دارای 0.2 درصد کربن هستند برای ساختن سیم، لوله و ورق فولاد مورد استفاده قرار میگیرند.
فولاد های متوسط بین 0.2 تا 0.6 درصد کربن نیز برای ساختن ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی کاربرد دارند.
فولادهایی که درصد کربن آنها بین 0.6 تا 1.5 درصد است به دلیل سخت بودن از آن برای ساختن ابزارآلات، فنر و کارد وچنگال استفاده میشود.

کارخانه های تولید فولاد آلیاژی ایتالیا

شرکت لوکینی ایتالیا، شرکت دانیلی، شرکت ارودی ایتالیا ، شرکت ایوسایدر، شرکت فولاد Feralpi ، گروپو ریوا و.... از تولید کنندگان برتر محصولات فولادی کشور ایتالیا هستند. فولاد آلیاژی بعنوان یکی از محصولات فولادی تولید این تامین کنندگان است که در بازار داخلی نیز موجود است. شرکت های فولاد آلیاژی ایتالیا که از برترین تولید کنندگان محصولات فولادی هستند توانسته اند با محصولات تولیدی با کیفیت خود میزان قابل توجهی از نیازهای داخلی و خارجی بازار جهانی را تا حدی تامین کنند. ازمهمترین تولیدات این شرکت ها میتوان به فولاد آلیاژی، فولاد مقاوم به حرارت، فولاد 1.8070 ، فولاد فنر، فولاد 1.7117، فولاد پتروشیمی، فولاد A182، فولاد A182 F5، فولاد A182 F11، فولاد A182 F12، فولاد A182 F91، فولاد نسوز، استیل 309 و ph4-17 استیل اشاره کرد.

در حال حاضر به علت نوسانات بازار آهن اگر قصد خرید فولاد آلیاژی تولید ایتالیا را دارید بهتر است قبل از خرید لیست کامل و دقیق قیمت فولاد آلیاژی تولید ایتالیا را در سایت شهرآهن به نشانی shahrahan.com دریافت نموده و سپس اقدام به خرید فولاد آلیاژی تولید ایتالیا نمایید.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل