تولید ایتالیا

فولاد آلیاژی تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7117

125,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7117

125,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

240,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد مقاوم به حرارت تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

240,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد 1.8070 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

240,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد فنر تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7117

125,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7117

125,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد 1.7117 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 48

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7117

125,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد فنر 1.7117 ایتالیا قطر 45

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7117

125,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد پتروشیمی تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد A182 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد A182 F5 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 80

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 60

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F5 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد A182 F11 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F11 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد A182 F12 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 280

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 250

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 210

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F12 ایتالیا قطر 130

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

250,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد A182 F91 تولید ایتالیا
محصول قيمت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 200

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 150

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 140

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد A182 F91 ایتالیا قطر 100

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

A1

300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 52 نتیجه

معرفی فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی یکی از انواع فولاد است که با ترکیب فولاد کربنی با یک یا جند عنصر آلیاژی مانند منگنز، سیلیکون، نیکل، تیتانیوم، مس، کروم و آلومینیوم تولید میشود. با ترکیب این عناصر به میزان متفاوت در فولادها باعث میشود فولاد آلیاژی ویژگی هایی از قبیل افزایش قابلیت سختی، افزایش مقاومت در برابر خوردگی و پایداری بیشتر استحکام و سختی پیدا کند. اما به طور کلی تمامی فولادهای آلیاژی برای رسیدن به بهترین خواص خود نیاز به عملیات حرارتی دارند.
برخی از عناصر آلیاژی معمولی که برای رسیدن به این ویژگی ها استفاده می شوند عبارتند از:
کروم: این آلیاژ منجر به افزایش سختی و مقاومت در برابر سایش می شود.
کبالت: برای بهبود سختی استفاده می شود. بهبود سختی در خدماتی مثل برش قطعات بیشتر احساس می شود
منگنز : باعث افزایش سختی سطحی فلز می شود و مقاومت در برابر فشار، چکش و شوک را افزایش می دهد.
مولیبدنیوم: برای افزایش قدرت و مقاومت در برابر ضربه و گرما مورد استفاده قرار می گیرد.
نیکل: برای افزایش قدرت و سختی استفاده می شود در حالی که باعث بهبود مقاومت در برابر خوردگی نیز می شود
تنگستن: باعث افزایش سختی می شود و ساختار ذره را بهبود می بخشد در حالی که مقاومت در برابر حرارت را هم افزایش می دهد.
وانادیم: باعث افزایش قدرت و مقاومت در برابر ضربه و سختی شده و مقاومت در برابر خوردگی را بهبود می بخشد.
کروم وانادیوم: به طور گسترده برای بهبود قدرت کششی مورد استفاده قرار میگیرد بطوریکه با استفاده از این آلیاژ می توان فلز را خم کرده و برش داد.

کاربرد انواع فولاد بر اساس درصد کربن

فولادهایی که دارای 0.2 درصد کربن هستند برای ساختن سیم، لوله و ورق فولاد مورد استفاده قرار میگیرند.
فولاد های متوسط بین 0.2 تا 0.6 درصد کربن نیز برای ساختن ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی کاربرد دارند.
فولادهایی که درصد کربن آنها بین 0.6 تا 1.5 درصد است به دلیل سخت بودن از آن برای ساختن ابزارآلات، فنر و کارد وچنگال استفاده میشود.

کارخانه های تولید فولاد آلیاژی ایتالیا

شرکت لوکینی ایتالیا، شرکت دانیلی، شرکت ارودی ایتالیا ، شرکت ایوسایدر، شرکت فولاد Feralpi ، گروپو ریوا و.... از تولید کنندگان برتر محصولات فولادی کشور ایتالیا هستند. فولاد آلیاژی بعنوان یکی از محصولات فولادی تولید این تامین کنندگان است که در بازار داخلی نیز موجود است. شرکت های فولاد آلیاژی ایتالیا که از برترین تولید کنندگان محصولات فولادی هستند توانسته اند با محصولات تولیدی با کیفیت خود میزان قابل توجهی از نیازهای داخلی و خارجی بازار جهانی را تا حدی تامین کنند. ازمهمترین تولیدات این شرکت ها میتوان به فولاد آلیاژی، فولاد مقاوم به حرارت، فولاد 1.8070 ، فولاد فنر، فولاد 1.7117، فولاد پتروشیمی، فولاد A182، فولاد A182 F5، فولاد A182 F11، فولاد A182 F12، فولاد A182 F91، فولاد نسوز، استیل 309 و ph4-17 استیل اشاره کرد.

در حال حاضر به علت نوسانات بازار آهن اگر قصد خرید فولاد آلیاژی تولید ایتالیا را دارید بهتر است قبل از خرید لیست کامل و دقیق قیمت فولاد آلیاژی تولید ایتالیا را در سایت شهرآهن به نشانی shahrahan.com دریافت نموده و سپس اقدام به خرید فولاد آلیاژی تولید ایتالیا نمایید.