صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)

کپ فولادی جوشی صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت
کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 50,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 32,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 24,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 9,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 830 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 7,500 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 3,200 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 12 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 162,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 108,900 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.4-1 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 1,500 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 5,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.2-1 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 1,600 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 730 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا) بروزرسانی: 1400/07/24 900 تومان -
انواع اتصالات صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 85,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 66,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 0 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 19,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 25,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 14,400 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 11,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 91,000 تومان -
سه راهی صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 85,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 66,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 0 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 19,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 25,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 14,400 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 11,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 91,000 تومان -
سه راهی فولادی صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 85,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 66,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 0 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 19,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 25,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 14,400 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 11,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 91,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 179,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 85,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 66,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 0 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 19,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 25,800 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 14,400 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 11,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد ایران اتصال بروزرسانی: 1400/07/24 91,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 252 نتیجه

تاریخ تاسیس صنایع فولادی آسیا: 1369
محصولات صتایع فولادی آسیا: اتصالات فولادی
مشخصات محصولات صنایع فولادی آسیا:
زانو درزدار و زانو مانیسمان از سایز 2/1 تا 14 اینچ
سه‌راهی درزدار و سه‌راهی مانیسمان از سایز 2/1 تا 8 اینچ
تبدیل درزدار و تبدیل مانیسمان 4/3 تا 12 اینچ
سردنده درزدار و سردنده مانیسمان 2/1 تا 6 اینچ
کپ گود یا کپ کاسه ای از سایز 2/1 تا 12 اینچ

نشانی کارخانه صتایع فولادی آسیا: شهرک مشیریه ، اول 30متری صالحی ، مقابل بانک مسکن ، پلاک533

صنایع فولادی ایران اتصال

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا در سال 1369 فعالیت خود را با هدف تولید زانو جوشی آغاز کرد و به تدریج تنوع محصولات خود را افزایش داد. در حال حاضر  اتصالات ایران اتصال شامل زانو، سه‌راه، تبدیل، کپ، سردنده در انواع درزدار و بدون درز تولید و به بازار عرضه می کند. شایان ذکر است که اتصالات بدون درز یا مانیسمان این شرکت با برند ایران اتصال و اتصالات درزدار با برند آسیا هستند.

قیمت اتصالات صنایع فولادی آسیا

یکی از عوامل مهمی که در قیمت اتصالات جوشی تاثیر گذار است درزدار بودن یا مانیسمان بودن آن ها است، مثلا قیمت زانو جوشی مانیسمان از قیمت زانو جوشی درزدار بالاتر است. زانو درزدار آسیا در دو نوع سبک و استاندارد (سنگین) تولید می شود. همچنین شرکت ایران اتصال اتصالات مانیسمان هم تولید می کند. می توانید لیست قیمت زانو مانیسمان تولیدی ایران اتصال را در سایت شهرآهن ببینید. سه راه جوشی ایران اتصال هم از کیفیت خوبی برخوردار است کاربردهای زیادی در صنعت دارد. قیمت سه راه جوشی هم مانند زانو از ابعاد وزن آن تبعیت می کند. صنایع فولاد آسیا تبدیل جوشی، سردنده مانیسمان و کپ جوشی هم تولید می کند. برای تهیه محصولات باکیفیت بالا و مناسبترین قیمت شرکت ایران اتصال و یا برای اطلاع از قیمت محصولات این شرکت به سایت فروشگاه آنلاین شهر آهن مراجعه کنید.

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق