انواع اتصالات گروه صنعتی فولاد گدازان
محصول قيمت
فلنج گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گروه صنعتی فولاد گدازان
محصول قيمت
فلنج گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گروه صنعتی فولاد گدازان
محصول قيمت
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گلودار فولادی گروه صنعتی فولاد گدازان
محصول قيمت
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه گروه صنعتی فولاد گدازان
محصول قيمت
فلنج گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج دنده ای گالوانیزه گروه صنعتی فولاد گدازان
محصول قيمت
فلنج گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
فلنج گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مشهد بروزرسانی: 1400/09/15 تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 123 نتیجه

گروه صنعتی فولاد گدازان که در سال 1359 و با هدف تولید انواع فلنج های فولادی مانند گردن جوشی و اسلیپون به بهره برداری رسید. در حال حاضر یکی از قدیمی ترین و بزرگترین تولید کنندگان فلنج است که با برند فلنج مشهد در جهت تامین نیاز صنایع مختلف فعالیت می نماید. 

استانداردهای محصولات گروه صنعتی فولاد گدازان

ابعاد این فلنج ها بر اساس استاندارد DIN آلمان و ASME B16.5 تعیین می شود. اکثر فلنج های تولید این شرکت با فشار کاری PN10 و PN16 و کلاس 150 تولید می شوند که پاسخ گوی بسیاری از نیاز های صنایع مختلف است.

نشانی کارخانه گروه صنعتی فولاد گدازان:

فعالیت تولیدی شرکت صنعتی فولاد گدازان؛ در محل کارخانه واقع در استان خراسان شمالي ، شهرستان مانه و سملقان ، شهر آشخانه، شهرك صنعتي مانه و سملقان قطعات است.

قیمت فلنچ فولادی گدازان

گروه صنعتی فولاد گدازان سالیان طولانی است که در صنعت و بخصوص در بخش تولید متریال فعالیت می کند. این گروه صنعتی شامل زیر مجموعه هایی هم هست که هر کدام فعالیت خود را در بخش تولید فلنج های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی آغاز نموده اند از جمله آنها میتوان به فولاد گدازان شرق، فولاد گدازان قائم تهران، فولاد گدازان صالحین شرق و فولاد گدازان اعتماد بجنورد که زیر مجموعه گروه صنعتی فولاد گدازان هستنداشاره کرد. 

مشخصات محصولات گروه صنعتی فولاد گدازان

محصولات این گروه صنعتی شامل فلنج های فولادی از نوع جوشی و دنده ای است و محصولات خود را با برند فلنج مشهد به بازار عرضه می کند. فلنج کور، فلنج گردن جوشی WN و فلنج اسلیپون SO فلنج های پر کاربرد است. در ادامه به برخی از مشخصات محصولات گروه صنعتی فولاد گدازان اشاره میکنیم:

فلنج فولادی گردن جوشی تا سایز 24 اینچ

فلنج فولادی بهره برداری رسیده تا سایز 24 اینچ

فلنج فولادی کور تا سایز 60 اینچ