شرکت MECH چین

سه راهی گالوانیزه شرکت MECH چین
محصول قيمت

سه راه گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

954,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3×4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

824,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

594,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

379,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

303,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

124,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
انواع اتصالات شرکت MECH چین
محصول قيمت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

عدد

1,402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

122,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,002,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

852,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

عدد

492,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

92,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

257,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

297,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

عدد

152,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

عدد

656,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

111,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

عدد

636,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

526,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

عدد

296,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

112,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

247,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

287,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

عدد

147,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مهره ماسوره شرکت MECH چین
محصول قيمت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

عدد

1,402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

122,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,002,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

852,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

عدد

492,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

92,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

257,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

297,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

عدد

152,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

عدد

656,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

111,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

عدد

636,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

526,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

عدد

296,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

112,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

247,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

287,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

عدد

147,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مهره ماسوره فولادی دنده ای شرکت MECH چین
محصول قيمت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

عدد

656,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

111,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

عدد

636,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

526,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

عدد

296,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

112,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

247,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

287,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

عدد

147,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای شرکت MECH چین
محصول قيمت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

4

عدد

1,402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

122,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,002,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

852,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

2

عدد

492,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

92,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

257,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

297,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1 اینچ مک چین

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

1

عدد

152,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 230 نتیجه

شرکت MECH چین که یک شرکت با تکنولوژی پیشرفته در سال 1961 میلادی در کشور چین در زمینه تهیه اتصالات و شیرآلات در صنعت سیالات تاسیس شد. این شرکت محصولات خود را با برند MECH به بازار عرضه می کند. محصولات مک در پروژه های بزرگی مانند ساخت برج خلیفه به کار رفته است و در بازار جهانی شناخته شده است. این شرکت تولیدکننده انواع اتصالات فولادی و گالوانیزه رزوه ای است.

محصولات اتصالات گالوانیزه شرکت مک چین از لحاظ استاندارد میتوان گفت تمامی استاندارد های برزیل را دارد.

مشخصات محصولات شرکت MECH چین:

زانو گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
سه‌راهی گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
سردنده گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
در پوش گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
مهره و ماسوره گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
بوشن گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ
تبدیل گالوانیزه و سیاه رزوه ای تا سایز 6 اینچ

اتصالات گالوانیزه مذکور شامل : زانو 90 درجه گالوانیزه ، زانو 45 درجه گالوانیزه ، سه راه گالوانیزه ، سه راه تبدیل گالوانیزه ، مهره ماسوره گالوانیزه ، چپقی گالوانیزه و ... است.

ترکيب شيميايی فولادی اتصالات گالوانیزه مک

ترکيب شيميايی فولادی که در اتصالات گالوانیزه مک، استفاده می شود بسیار حائز اهمیت است؛ به عنوان مثال ، مقدار سيليکون و فسفر موجود در اتصالات گالوانیزه مک شديدا ضخامت و ظاهر پوشش گالوانيزه را تحت تاثير قرار می دهد. مقدار ۰.۰۴ % سيليکون يا بيشتر و يا مقدار ۰.۰۵ % فسفر يا بيشتر در اتصالات گالوانیزه مک منجر به ضخيم شدن پوشش مي شود، که شامل آلياژهای آهن-روی است. کربن ، سولفور و منگنز موجود در اتصالات گالوانیزه مک اثر کمی در ضخامت پوشش گالوانيزه دارد.

قیمت زانو گالوانیزه شرکت مک چین

قیمت انواع محصولات اتصلاتی فولادی شرکت مک چین اعم از قیمت زانو گالوانیزه شرکت مک چین به عوامل مختلفی از جمله وزن و ابعاد اتصالات و همچنین قیمت دلار بستگی دارد. محصولات این شرکت در بازار داخلی موجود است و عرضه می‌شود. و اغلب برای تاسیسات ساختمانی و صنعتی از این محصولات استفاده می شود. قیمت اتصالات مک به دلیل وارداتی بودن کمی نسبت به عرف بازار بالاتر است.