شرکت TUPY برزیل

سه راهی گالوانیزه شرکت TUPY برزیل
محصول قيمت

سه راه گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

1,205,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3×4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

1,305,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

1,303,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

1,004,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

895,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سه راه گالوانیزه دنده ای 3.4×2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

534,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
انواع اتصالات شرکت TUPY برزیل
محصول قيمت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

4

عدد

2,302,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

202,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,602,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

1,602,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2

عدد

852,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

142,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

532,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1

عدد

282,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

4

عدد

2,002,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

182,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,702,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

1,402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2

عدد

772,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

122,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

352,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

452,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1

عدد

232,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مهره ماسوره شرکت TUPY برزیل
محصول قيمت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

4

عدد

2,302,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

202,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,602,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

1,602,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2

عدد

852,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

142,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

532,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1

عدد

282,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

4

عدد

2,002,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

182,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,702,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

1,402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2

عدد

772,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

122,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

352,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

452,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1

عدد

232,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مهره ماسوره فولادی دنده ای شرکت TUPY برزیل
محصول قيمت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

4

عدد

2,002,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

182,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,702,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

1,402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2

عدد

772,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

122,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

352,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

452,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره فولادی دنده ای 1 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1

عدد

232,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای شرکت TUPY برزیل
محصول قيمت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

4

عدد

2,302,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3.4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3/4

عدد

202,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 3 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

3

عدد

1,602,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2.1/2

عدد

1,602,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

2

عدد

852,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1/2

عدد

142,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/4 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/4

عدد

402,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1.1/2 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1.1/2

عدد

532,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

مهره ماسوره گالوانیزه دنده ای 1 اینچ توپی برزیل

بروزرسانی: 3 روز قبل

کارخانه

1

عدد

282,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 218 نتیجه
شرکت TUPY برزیل

کمپانی توپی برزیل یکی از شرکت‌های بزرگ و معتبر صنعتی در زمینه تولید اتصالات دنده‌ای است. این شرکت در سال 1938 میلادی تاسیس شده و از آن زمان به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه تولید اتصالات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی شناخته شده است. استفاده از ترکیبات اولیه مرغوب و آلیاژهای منحصر به فرد از جمله ویژگی‌های بارز این شرکت است که به ویژه باعث می‌شود که اتصالات تولیدی توپی برزیل با کیفیت بالا و مقاومت فراوانی در برابر خوردگی و فشار داشته باشند. با توجه به کاربردهای گسترده این اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی گالوانیزه، کمپانی توپی برزیل فعالیت اصلی خود را بر روی تولید و توزیع این اتصالات تمرکز داده است. علاوه بر این توپی برزیل به دلیل کیفیت بالا و استانداردهای جهانی، محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی نیز صادر می‌نماید. از طریق تولید و عرضه این اتصالات با کیفیت، کمپانی توپی برزیل نقش مهمی در تامین نیازهای صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، و سایر صنایع مشابه دارد. در حال حاضر TUPY دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001 ، ISO / TS 16949 و ISO 14001 ، است. اتصالات لوله TUPY ، با رزوه های BSP و NPT در انواع مختلفی از انتهای سطح و مطابق با استانداردهای بین المللی ارائه می شود.

شرکت TUPY برزیل 

مشخصات محصولات شرکت TUPY

محصولات شرکت TUPY شامل انواع اتصالات لوله می‌باشد. این محصولات شامل موارد زیر می‌باشد:

  • زانو گالوانیزه و سیاه دنده ای تا سایز 6 اینچ
  • سه راه گالوانیزه و سیاه دنده ای تا سایز 6 اینچ
  • بوشن گالوانیزه و سیاه دنده ای تا سایز 6 اینچ
  • تبدیل گالوانیزه سیاه و دنده ای تا سایز 6 اینچ
  • مهره و ماسوره گالوانیزه و سیاه دنده ای تا سایز 6 اینچ

این محصولات با استفاده از مواد با کیفیت و تکنولوژی پیشرفته تولید شده‌اند و مطابق با استانداردهای بین‌المللی عرضه می‌شوند. این اتصالات به عنوان قطعاتی اساسی در سیستم‌های لوله‌کشی مختلف از جمله در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب و سایر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات محصولات شرکت TUPY

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که شامل موارد زیر می‌شود:

  •  مواد اولیه: قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید اتصالات، از جمله فولاد و روی گالوانیزه، بسیار موثر است. نوسانات در قیمت این مواد می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی اتصالات داشته باشد.
  •  هزینه تولید: عواملی مانند هزینه‌های تولید، نیروی کار، انرژی، تجهیزات و فناوری مورد استفاده نیز بر قیمت تاثیرگذار هستند.
  • نرخ ارز: اگر تولیدات شرکت TUPY به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود، نرخ ارز و تغییرات آن نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
  • تقاضا و عرضه: تقاضا و عرضه بر روی قیمت اتصالات تاثیرگذار است. در صورت کمبود اتصالات یا افزایش تقاضا، قیمت ممکن است افزایش یابد و برعکس.
  •  استانداردها و مشخصات فنی: اتصالات با استانداردها و مشخصات فنی مشخص و مطابق، ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.

شرکت TUPY محصولات تولیدی خود را علاوه بر اینکه در بازار برزیل عرضه می کند، به همه قاره ها نیز صادرات دارد. به طور کلی این شرکت نیمی از تولید سالانه خود را به بیش از 40 کشور صادر می کند. محصولات این کارخانه اعم از انواع اتصالات گالوانیزه توپی برزیل به بازارهای داخلی نیز وارد شده است. برای تهیه اتصالات گالوانیزه توپی برزیل بهتر است قبل از خرید آخرین قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیل ، قیمت زانو گالوانیزه توپی برزیل و... را از سایت فروشگاه ما مطلع شوید.  شما می توانید لیست قیمت محصولات شرکت TUPY برزیل را در سایت ما مشاهده کنید. فروشگاه شهرآهن عرضه کننده محصولات این شرکت معتبر به قیمت روز است.