تولید کره

ورق آلیاژی تولید کره
محصول قيمت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 8

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

8

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 6

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

6

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

5

92,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

4

92,280 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

3

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 20

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

20

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

2

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

15

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 10

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

10

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1.5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1.5

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1.2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1.2

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.8

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.8

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.7

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.7

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.6

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.6

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.5

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

4

79,560 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

3

79,480 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

2

79,590 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 1

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

1

78,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق CK45 کره ضخامت 80

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

80

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 8

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

8

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 70

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

70

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 60

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

60

تماس بگیرید
ورق فنری تولید کره
محصول قيمت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 8

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

8

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 6

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

6

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

5

92,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

4

92,280 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

3

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 20

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

20

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

2

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

15

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 10

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

10

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1.5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1.5

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1.2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1.2

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.8

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.8

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.7

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.7

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.6

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.6

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.5

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

4

79,560 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

3

79,480 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

2

79,590 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 1

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

1

78,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت
ورق CK67 تولید کره
محصول قيمت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

4

79,560 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

3

79,480 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

2

79,590 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK67 کره شیت ضخامت 1

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK67

1

78,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت
ورق ck75 تولید کره
محصول قيمت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 8

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

8

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 6

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

6

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

5

92,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

4

92,280 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

3

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 20

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

20

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

2

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

15

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 10

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

10

تماس بگیرید

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1.5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1.5

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1.2

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1.2

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 1

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

1

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.8

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.8

91,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.7

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.7

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.6

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.6

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق فنر CK75 کره شیت ضخامت 0.5

بروزرسانی: 22 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK75

0.5

92,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت
ورق CK45 تولید کره
محصول قيمت

ورق CK45 کره ضخامت 80

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

80

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 8

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

8

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 70

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

70

تماس بگیرید

ورق CK45 کره ضخامت 60

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

CK45

60

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 58 نتیجه
tirahan-kore

تیرآهن کره

تیرآهن کره یک پروفیل شناخته شده با سطح مقطعی به شکل I و H است که از آلیاژهای مختلف فولادی ساخته شده و در ساخت ساختمان استفاده می‌شود.عمده‌ی کاربرد تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود.

استاندارد محصولات فولاد آلیاژی کره

تیرآهن کره مطابق با استاندارد اروپا و ایران IPE
تیرآهن کره بر اساس استاندارد چین و روسیه INP
IPE و INP به ارتفاع 80–600 میل و تیرآهن IPB به ارتفاع 100–1000 میل تولید می‌شود.
و ورق CK45 با استاندارد 1.1191 تولید و عرضه میشود.

قیمت فولاد آلیاژی کره / قیمت تیرآهن کره

تیرآهن کره اساسی‌ترین پروفیل ساختمانی است که بعضاً در پروژه‌های صنعتی نیز کاربرد دارد. دو محصول مهم فولادی یعنی تیرآهن و میلگرد میزان تقاضاء بالایی در بازار دارند. و هم اکنون خرید و فروش تیرآهن کره با تناژ بالایی صورت میگیرد. تیرآهن 22 کره را به دلیل دارا بودن استاندارد ایران و اروپا تیرآهن IPE 22 می نامند. و در بیشتر طراحی های یک ساختمان فلزی از تیرآهن 22 کره استفاده می‌شود. فروش تیراهن و ناودانی سنگین و نیمه سنگین ( IPB &IPBL & UNP & HEA & HEB ) ، با استاندارد و سایزهای متنوع محصول کشورهای کره همچنین سایر کشورها از جمله آنها چین و اروپا و همچنین فروش تیراهن 8 الی 50 روسیه ، ترکیه و کره جنوبی از مراکز معبری مانند فروشگاه شهرآهن انجام میگیرد این مجموعه تمامی مقاطع فولاد یاعم از فولاد آلیاژی کره را با بهترین قیمت و با کیفیت بالا ارائه میدهد.

کارخانه‌ فولاد آلیاژی کره

کارخانه های متعدد و بزرگی در کشور کره تولیدکننده محصولات فولادی از قبیل فولاد آلیاژی، انواع ورق ها هستند. از کارخانه های تولیدی محصولات فولاد آلیاژی کره میتوان به پوسکو کره (Posco) و تسکو استیل کره جنوبی (Tesco steel) را نام برد. همچنین واردات ورق CK45 در حال حاضر در ابعاد 1500*6000 و 2000*6000 با ضخامت های مختلف (3 میل تا 50 میل) از کشور اکراین و کره جنوبی صورت می گیرد.

پوسکو کره (Posco)

شرکت پوسکو تولیدکننده استیل کره در سال 1968 فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در حوزه تولید انواع محصولات فولادی و آلیاژی فعالیت دارند. شرکت پوسکو گریدهای مختلف استیل نظیر استیل سری 300، 400 ، مارتنزیت و داپلکس تولید می کند. هم اکنون یکی از تولیدکنندگان عمده میلگرد جهان است.

تسکو استیل کره جنوبی (Tesco steel)

یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد اعم از ورق استیل، کشور کره جنوبی است که در حال حاضر محصولات آن در بازار داخلی خرید و فروش می‌شود. گرید های ورق تسکو در سری 300 است. کیفیت این ورق بعد از ورق های تایوانی در رتبه دوم قرار دارند. تسکو استیل علاوه بر ورق استیل، انواع لوله و اتصالات، میلگرد استیل نیز تولید می‌کند.
همچنین ازکارخانه های داخلی تولیدکننده انواع ورق های فولادی میتوان به فولاد کاویان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسیژن اهواز اشاره کرد.

محصولات کارخانه فولاد آلیاژی کره

ورق آلیاژی کره

ورق آلیاژی کره به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت بیشترین کاربرد را در ساخت مخازن حرارتی (مورداستفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) دارند. از انواع محصولات تولیدی کارخانه فولاد آلیاژی کره عبارتند از:
ورق فنر CK75 کره
ورق CK67 کره
ورق CK45 کره
ورق A516 کره
ورق آتشخوار کره
تیرآهن کره
ورق آتشخوار کره
ورق 17 mn4 کره

ورق آلیاژی ضد سایش کره

ورق‌های ضد سایش از پرکاربردترین انواع ورق‌ آلیاژی کره هستند. این ورق‌ها در برابر سایش مقاومت بسیار بالایی دارند. ورق‌های ضد سایش دسته بندی های متفاوتی دارند یکی از آنها که معروف و پرکاربرد، CK نام دارد.

ورق‌های آلیاژی ضد سایشی CK بر سه نوع هستند:
CK45 (حاوی 0.45 درصد کربن)
CK60 (حاوی 0.6 درصد کربن)
CK75 (حاوی 0.75 درصد کربن)
البته CK75 بیشترین میزان سختی و مقاومت را در برابر سایش دارد چراکه میزان کربن اضافه‌شده نیز بیشتر است.

کاربردهای ورق آلیاژی کره

ورق‌های آلیاژی کره در صنایع بسیار زیاد و متفاوتی از جمله راه سازی، صنعت هواپیماسازی ، شهرسازی، پل‌سازی، ساخت مخازن کم‌فشار و پرفشار، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، خودرو سازی، اسکله‌سازی، صنایع نفت و گاز و کشتی‌سازی کاربرد دارند. به‌طورکلی در کارهایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر خوردگی، زنگ‌زدگی و استحکام زیاد است، ورق‌های آلیاژی استفاد می‌شود. واردات ورق CK45 در حال حاضر در ابعاد 1500*6000 و 2000*6000 با ضخامت های مختلف (3 میل تا 50 میل) از کشور اکراین و کره جنوبی صورت می گیرد.