انواع اتصالات شرکت ملسی MELESI ایتالیا
محصول قيمت
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,880,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,255,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 875,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 800,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 150,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 535,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 400,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 330,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 4,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 3,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 125,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 200,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 255,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 180,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 515,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 345,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 280,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 215,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 47,010 تومان -
فلنج شرکت ملسی MELESI ایتالیا
محصول قيمت
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,880,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,255,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 875,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 800,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 150,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 535,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 400,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 330,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 4,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 3,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 125,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 200,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 255,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 180,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 515,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 345,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 280,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 215,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 47,010 تومان -
فلنج فولادی شرکت ملسی MELESI ایتالیا
محصول قيمت
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,880,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,255,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 875,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 800,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 150,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 535,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 400,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 330,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 4,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 3,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 125,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 200,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 255,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 180,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 515,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 345,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 280,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 215,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 47,010 تومان -
فلنج گلودار فولادی شرکت ملسی MELESI ایتالیا
محصول قيمت
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,880,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 1,255,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 875,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 800,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 150,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 535,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 24 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 20 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 400,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 330,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 18 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 16 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 14 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 تماس بگیرید
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 12 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 4,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 10 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 3,520,000 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 125,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 200,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/2 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 255,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 180,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 8 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 515,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 6 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 345,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 5 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 280,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 215,010 تومان -
فلنج فولادی گلودار PN16 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1400/09/17 47,010 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 114 نتیجه

شرکت ملسی ایتالیا

شرکت ملسی (MELESI) ایتالیا جزء یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع فلنج‌ها در جهان محسوب میشود که از سال 1914 میلادی شروع به کار نموده است. تولیدات این شرکت شامل انواع فلنج گلودار، فلنج کور، فلنج اسلیپ آن، فلنج ساکت ولد و فلنج عینکی می‌شود . این شرکت با میزان تولیدات خود توانسته پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان و صنعت گران باشد.

معرفی فلنج

فلنج‌ها اتصال دهنده‌های مهمی در اتصال لوله‌ها، شیرآلات و دستگاه به یکدیگر است. به طور کلی فلنج‌ها قطعات دیسکی شکلی هستند که به صورت جفتی تهیه می‌شوند و پس از پیاده سازی بر روی لوله، شیر و دستگاه با استفاده از پیچ و مهره آنها را به هم متصل می‌نمایند. فلنج‌ها بیشتر برای اتصال لوله‌های جریانات سیال و مایعات استفاده می‌شود، این اتصال دهنده‌ها در صنایع بزرگ از جمله نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد وسیعی دارد.

استاندراد آلیاژی فلنج های جوشی شرکت ملسی ( MELESI ) ایتالیا

استاندارد آلیاژی فلنج های جوشی ملسی طبق جدول ASTM A105 تعیین میشود که روش تولید فلنج ملسی با استاندارد مذکور به صورت فورج است. ساخت فلنج جوشی ملسی به روش فورجینگ استحکام و مقاومت فشاری و دمایی آن را بالا می برد و ظاهری تمیز تر نسبت به فلنج های جوشی ساخته شده به روش ریخته گری دارد. در اصطلاح عامیانه به فلنج های ملسی دو رو تراش گفته می شود زیرا هر دو سمت فلنج ملسی صاف و صیقلی است.

استاندارد ابعادی فلنج های جوشی شرکت ملسی ( MELESI ) ایتالیا

ابعاد و اندازه فلنج های جوشی ملسی طبق استاندارد ASME B16.5 تولید میشود، در این استاندارد تمامی مشخصات ظاهری و ابعادی فلنج ملسی از جمله قطر سوراخ ، ضخامت ، وزن ذکر شده است.

انواع فلنج های جوشی شرکت ملسی ( MELESI ) ایتالیا

1- فلنج جوشی گلودار ملسی
2- فلنج جوشی اسلیپون ملسی
3- فلنج جوشی ساکت ولد ملسی
4- فلنج کور ملسی

تمامی فلنج های ملسی مذکور دارای فشارهای متفاوت از قبیل CLASS 300,CLASS 150,PN16,PN10 می باشد.