فولاد امیرکبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قيمت

ورق گالوانیزه کاشان 1 میل

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه کاشان 0.8 عرض 1 امروز آنلاین

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.8

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1.25

47,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1.25

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.9

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.8

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

47,300 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

48,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.55

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.55

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

50,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.45

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.45

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.4

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.4

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.35

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.3

تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه 60 کاشان

بروزرسانی: 2 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.2 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.2

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.8

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
انواع سقف فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
سقف عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
لوازم سوله فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قيمت

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1.2 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.2

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 کاشان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

تماس بگیرید