میلگرد استیل 420 قطر 70

5 5 4 Product

مشخصات میلگرد استیل 420 قطر 70

بنگاه تهران
45
کیلوگرم
420
توليد کننده:

بنگاه تهران

بنگاه تهران
قیمت در پایان امروز: 131,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 4 روز قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت میلگرد استیل 420 قطر 70
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 24 خرداد 1403 131,818 تومان
چهارشنبه 23 خرداد 1403 131,818 تومان
پنجشنبه 22 خرداد 1403 131,818 تومان
شنبه 20 خرداد 1403 131,818 تومان
یکشنبه 19 خرداد 1403 131,818 تومان
سه شنبه 17 خرداد 1403 131,818 تومان
چهارشنبه 16 خرداد 1403 131,818 تومان
یکشنبه 12 خرداد 1403 131,818 تومان
سه شنبه 10 خرداد 1403 131,818 تومان
چهارشنبه 09 خرداد 1403 131,818 تومان
پنجشنبه 08 خرداد 1403 131,818 تومان
جمعه 07 خرداد 1403 131,818 تومان
شنبه