صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش امروز+ لیست قیمت میلگرد کاوه تبریز

قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 8 فولاد کاوه تیکمه داش (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

8

کیلوگرم

A2

25,730 تومان
تغییر قیمت: 50

میلگرد آجدار 32 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

24,365 تومان
تغییر قیمت: 510

میلگرد آجدار 28 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 25 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 22 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 20 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 18 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 16 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 14 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 12 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

25,545 تومان
تغییر قیمت: 55

میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

25,820 تومان
تغییر قیمت: 325

میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

25,545 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 8 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 8 فولاد کاوه تیکمه داش (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

8

کیلوگرم

A2

25,730 تومان
تغییر قیمت: 50
قیمت میلگرد 10 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

25,820 تومان
تغییر قیمت: 325

میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A2

25,545 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 12 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

25,545 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 14 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 14 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 16 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 18 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 20 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 20 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55
قیمت میلگرد 22 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
محصول قيمت

میلگرد آجدار 22 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

25,365 تومان
تغییر قیمت: 55
نتایج 1 تا 12 از کل 12 نتیجه