کارخانه فولاد اروپایی

ناودانی ساختمانی کارخانه فولاد اروپایی
محصول قيمت

ناودانی 22 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

12

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

سنگین

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 18 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

12

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

سنگین

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 16 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

12

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

سنگین

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 14 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

12

بنگاه تهران

14

کیلوگرم

سنگین

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 12 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 3 روز قبل

12

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

سنگین

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ناودانی 10 اروپایی (12 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

12

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

سنگین

62,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 6 از کل 6 نتیجه