جدول وزنی قوطی

جدول وزنی قوطی پروفیل

پروفیل در ساختمان سازی، ساخت اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از قوطی و پروفیل نقش بسزایی در سبک سازی سازه های فلزی دارد. با توجه به کاربرد گسترده این نوع آهن آلات تعیین وزن پروفیل با استفاده از جدول وزنی قوطی و پروفیل بسیار مهم می باشد. انواع پروفیل ها نیز به قوطی و پروفیل های باز و قوطی پروفیل های بسته تقسیم می شود. به عنوان مثال پروفیل z از نوع پروفیل های باز می باشد. لازم به ذکر است انواع قوطی و پروفیل تامین شده توسط شهر آهن مطابق با استانداردهای  DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395 تولید می شود.

جدول وزن پروفیل

ارائه شده مطابق با استانداردهای تولیدی می باشد.

عموما  وزن پروفیل نبشی دوطرف مساوی (∟)، وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)، وزن سپری (T) و وزن قوطی چهارگوش با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد. 

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر)

 وزن پروفیل قوطی مربع

 وزن قوطی محاسبه شده در جدول بر اساس چگالی 7.86 محاسبه شده است. این نوع قوطی ها دارای طول و عرض یکسانی می باشند. در جدول زیر می توانید وزن قوطی پروفیل های مربعی در ضخامت های متفاوت را مشاهده نمایید.

جدول وزن قوطی مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 قوطی و پروفیل 1 20*20 0/62
2 قوطی و پروفیل 1 25*25 0/78
3 قوطی و پروفیل 1 30*30 0/96
4 قوطی و پروفیل 1 35*35 1/12
5 قوطی و پروفیل 1 40*40 1/25
6 قوطی و پروفیل 1/25 20*20 0/75
7 قوطی و پروفیل 1/25 25*25 0/98
8 قوطی و پروفیل 1/25 30*30 1/19
9 قوطی و پروفیل 1/25 35*35 1/39
10 قوطی و پروفیل 1/25 40*40 1/55
11 قوطی و پروفیل 1/5 20*20 0/91
12 قوطی و پروفیل 1/5 25*25 1/17
13 قوطی و پروفیل 1/5 30*30 1/42
14 قوطی و پروفیل 1/5 35*35 1/64
15 قوطی و پروفیل 1/5 40*40 1/86
16 قوطی و پروفیل 1/5 45*45 2/12
17 قوطی و پروفیل 1/5 50*50 2/33
18 قوطی و پروفیل 1/5 60*60 2/82

جدول وزن قوطی پروفیل مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی(kg/m)
1 پروفیل 2 20*20 1/18
2 پروفیل 2 25*25 1/53
3 پروفیل 2 30*30 1/78
4 پروفیل 2 35*35 2/16
5 پروفیل 2 40*40 2/45
6 پروفیل 2 45*45 2/81
7 پروفیل 2 50*50 3/11
8 پروفیل 2 60*60 3/74
9 پروفیل 2 70*70 4/38
10 پروفیل 2 80*80 4/97
11 پروفیل 2 90*90 5/68
12 پروفیل 2/5 25*25 1/88
13 پروفیل 2/5 30*30 2/31
14 پروفیل 2/5 35*35 2/68
15 پروفیل 2/5 40*40 3/03
16 پروفیل 2/5 45*45 3/47
17 پروفیل 2/5 50*50 3/84
18 پروفیل 2/5 60*60 4/63
19 پروفیل 2/5 70*70 5/46
20 پروفیل 2/5 80*80 6/25
21 پروفیل 2/5 90*90 6/98
22 پروفیل 2/5 100*100 7/81
23 پروفیل 2/5 110*110 8/62
24 پروفیل 2/5 135*135 10/48
25 قوطی 2/5 140*140 11/02

وزن قوطی مربع

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن پروفیل قوطی (kg/m)
1 قوطی 3 30*30 2/73
2 قوطی 3 35*35 3/19
3 قوطی 3 40*40 3/60
4 قوطی 3 45*45 4/25
5 قوطی 3 50*50 4/62
6 قوطی 3 60*60 5/54
7 قوطی 3 70*70 6/51
8 قوطی 3 80*80 7/44
9 قوطی 3 90*90 8/38
10 قوطی 3 100*100 9/38
11 قوطی 3 110*110 10/36
12 قوطی 3 135*135 12/58
13 قوطی 3 140*140 13/19
14 قوطی 3/5 45*45 4/78
15 قوطی 3/5 50*50 5/33
16 قوطی 3/5 60*60 6/42
17 قوطی 3/5 70*70 7/56
18 قوطی 3/5 80*80 8/68
19 قوطی 3/5 90*90 9/76
20 قوطی 3/5 100*100 10/95
21 قوطی 3/5 110*110 11/95
22 قوطی 3/5 135*135 14/69
23 قوطی پروفیل 3/5 140*140 15/29

وزن پروفیل قوطی

ردیفضخامت قوطی پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن قوطی پروفیل(kg/m)
1 قوطی پروفیل 4 50*50 6/06
2 قوطی پروفیل 4 60*60 7/32
3 قوطی پروفیل 4 70*70 8/58
4 قوطی پروفیل 4 80*80 9/89
5 قوطی پروفیل 4 90*90 11/18
6 قوطی پروفیل 4 100*100 12/42
7 قوطی پروفیل 4 110*110 13/72
8 قوطی پروفیل 4 135*135 16/74
9 قوطی پروفیل 4 140*140 17/48
10 قوطی پروفیل 4/5 100*100 13/89
11 قوطی پروفیل 4/5 110*110 15/39
12 قوطی پروفیل 4/5 135*135 18/81
13 قوطی پروفیل 4/5 140*140 19/59
14 قوطی پروفیل 5 100*100 15/42
15 قوطی پروفیل 5 110*110 16/95
16 قوطی پروفیل 5 135*135 20/79
17 قوطی پروفیل 5 140*140 21/72
18 قوطی پروفیل 6 100*100 18/51
19 قوطی پروفیل 6 110*110 20/51
20 قوطی پروفیل 6 135*135 24/84
21 قوطی پروفیل 6 140*140 25/92

 

وزن قوطی مستطیل

وزن قوطی های مستطیلی تولید شده در جدول زیر ارائه شده است.

جدول وزن پروفیل مستطیل

ردیفضخامت قوطی و پروفیل (mm)سایز قوطی (mm)وزن پروفیل (kg/m)
1 پروفیل 1 10*20 0/46
2 پروفیل 1 10*25 0/53
3 وزن پروفیل 1 10*30 0/62
4 وزن پروفیل 1 20*30 0/78
5 وزن پروفیل 1 20*40 0/96
6 وزن پروفیل 1 30*40 1/12
7 وزن پروفیل 1/25 10*20 0/56
8 وزن پروفیل 1/25 10*25 0/66
9 وزن پروفیل 1/25 10*30 0/75
10 وزن پروفیل 1/25 20*30 0/98
11 وزن پروفیل 1/25 20*40 1/19
12 وزن پروفیل 1/25 30*40 1/39
13 وزن پروفیل 1/5 10*20 0/67
14 وزن پروفیل 1/5 10*25 0/81
15 وزن پروفیل 1/5 10*30 0/91
16 وزن پروفیل 1/5 20*30 1/17
17 وزن پروفیل 1/5 20*40 1/42
18 وزن پروفیل 1/5 30*40 1/64
19 وزن پروفیل 1/5 50*40 2/12
20 وزن پروفیل 1/5 25*50 1/74
21 وزن پروفیل 1/5 30*50 1/86
22 وزن پروفیل 1/5 20*60 1/86
23 وزن پروفیل 1/5 30*60 2/12
24 وزن پروفیل 1/5 40*60 2/33
25 وزن پروفیل 1/5 50*60 2/57
26 وزن پروفیل 1/5 40*80 2/82

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیف

ضخامت پروفیل (mm)

سایز قوطی (mm)

وزن قوطی و پروفیل (kg/m)

1 2 10*20 0/87
2 2 10*25 1/02
3 2 10*30 1/18
4 2 20*30 1/53
5 2 20*40 1/87
6 2 30*40 2/16
7 2 50*40 2/81
8 2 25*50 2/32
9 2 30*50 2/45
10 2 20*60 2/45
11 2 30*60 2/81
12 2 40*60 3/11
13 2 50*60 3/42
14 2 40*80 3/74
15 2 60*80 4/38
16 2 40*100 4/38
17 2 50*100 4/66
18 2 60*120 5/68

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیفضخامت قوطی و پروفیل (mm)سایز انواع قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 2/5 20*30 1/88
2 2/5 20*40 2/31
3 2/5 30*40 2/68
4 2/5 50*40 3/47
5 2/5 25*50 2/92
6 2/5 30*50 3/03
7 2/5 20*60 3/03
8 2/5 30*60 3/47
9 2/5 40*60 3/84
10 2/5 50*60 4/26
11 2/5 40*80 4/63
12 2/5 60*80 5/46
13 2/5 40*100 5/46
14 2/5 50*100 5/82
15 2/5 60*120 6/98
16 2/5 60*220 11/02

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 3 20*40 2/73
2 3 30*40 3/19
3 3 50*40 4/25
4 3 25*50 3/42
5 3 30*50 3/60
6 3 20*60 3/60
7 3 30*60 4/25
10 3 40*60 4/62
11 3 50*60 5/08
12 3 40*80 5/54
13 3 60*80 6/51
14 3 40*100 6/51
15 3 50*100 6/95
16 3 60*120 8/38
17 3 60*220 13/19

جدول وزن قوطی های مستطیل

ردیفضخامت (mm)سایز قوطی (mm)وزن (kg/m)
1 3/5 50*40 4/78
2 3/5 30*60 4/78
3 3/5 40*60 5/33
4 3/5 50*60 5/89
5 3/5 40*80 6/42
6 3/5 60*80 7/56
7 3/5 40*100 7/56
8 3/5 50*100 8/07
9 3/5 60*120 9/76
10 3/5 60*220 15/29
11 4 40*60 6/06
12 4 50*60 6/72
13 4 40*80 7/32
14 4 60*80 8/58
15 4 40*100 8/58
16 4 50*100 9/21
17 4 60*120 11/18
18 4 60*220 17/48
19 4/5 60*220 19/59
20 5 60*220 21/72
21 6 60*220 25/92

محاسبه وزن قوطی

وزن تمامی سایز های قوطی و پروفیل با ضخامت های مختلف در جداول وزنی بالا ارائه شده است. چنانچه سوالی در خصوص محاسبه وزن قوطی ، وزن پروفیل z، وزن پروفیل سپری ، وزن پروفیل قوطی و وزن قوطی دارید با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

در تصویر زیر می توانید وزن قوطی و وزن پروفیل را مشاهده کنید. وزن قوطی , وزن پروفیل

وزن قوطی

وزن قوطی پروفیل را به راحتی و در سایت های مختلف می توان یافت که بصورت مستقیم با توجه به وزن قوطی قیمت آهن تغییر افزایش می یابد. به علت تفاوت قیمت های پروفیل  و به دلیل نوسانات، برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس های 66130150 -021تماس حاصل نمایید و از قیمت های دقیق مطمئن شوید. وزن قوطی بر اساس استاندارد ایجاد می شود و در شرکت های مختلف باید یکسان باشد. مزیت این یکی بودن امکان مقایسه قیمت تمام شده محصولات در شرکت های مختلف است. در جدول بالا بر اساس استاندارد موجود وزن قوطی ها ارائه گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سایت ما تماس بگیرید. امکان پاسخگویی به سوالات و درخواست های هموطنان در ساعت های هفته ایجاد گردیده است. شرکت شهرآهن یکی از فروشندگان با سابقه در زمینه فروش فولاد و صادرات میلگرد است. این فروشگاه در منطقه بازار آهن شاد آباد در شهر آهن تهران است.

وزن پروفیل

وزن پروفیل یکی از موارد با اهمیت در خرید پروفیل است. به کاربردن پروفیل نقش قابل توجهی در محکم سازی و بهبود کیفیت سازه ها خواهد داشت.  پروفیل به معنی  ثبات مقطع دریک طول مشخص است.  پروفیل ها قسمتی از محصول های ساختمان  سازی است برای ساخت مقاطع دست ساز به کار می رود.وزن پروفیل اعلام شده در جدول مطابق استاندارد بوده و در جداولی به نام های  وزن پروفیل قوطی مربع، وزن پروفیل مستطیل آورده شده است. وزن پروفیل بر اساس ضخامت پروفیل و قوطی ، سایز پروفیل و قوطی تعیین می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با سایت فروشگاهی شهر آهن تماس بگیرید. صندوق پست الکترونیک این سایت فروشگاهی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید است. در اولین فرصت متخصصین این شرکت پاسخگو به سوالات و اشکالات شما خواهند بود.

جدول وزن قوطی

وزن قوطی

و

وزن پروفیل

بر اساس استانداردهای جهانی دین تولید می شوند. بنابراین با استفاده از فرمول می توانید وزن قوطی پروفیل را حساب کنید.  برای آگاهی بیشتر به صفحه قیمت پروفیل، قیمت میلگرد، میلگرد، قیمت تیرآهن, قیمت ورق استیل مراجعه کنید.

دیدگاه‌ها  
جدول وزن قوطی پروفیل مربع و مستطیل که قرار دادید، بسیار کامل و جامع است. به هر سایتی که مراجعه کردم، شما کامل ترین جدول های وزن قوطی پروفیل را قرار داده بودید.
سلام و درود نظر لطف شماست. ما تلاش کردیم که کامل ترین جداول را در این صفحه قرار دهیم تا شما عزیزان بتوانید اطلاعات موردنیاز خود را بیابید.
سلام شما امکان محاسبه آنلاین وزن پروفیل قوطی را دارید؟
سلام و درود، فرمول و جداول متعددی که برای شما قرار دادیم، شما را بی نیاز از محاسبه می کند، ولی اگر اطلاعات بیشتری می خواهید کسب کنید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول جدول وزن قوطی و پروفیل

محاسبه وزن قوطی پروفیل با استفاده از فرمول چگونه است؟

در صورت عدم دسترسی به جدول وزن قوطی پروفیل، سریع‌ترین راه محاسبه وزن قوطی پروفیل به ازای هر شاخه، استفاده از فرمول است. با کمک پارامترهایی چون طول، عرض، ضخامت و چگالی آهن و جایگذاری آن در فرمول زیر وزن قوطی پروفیل به دست می آید.

1000/(ضخامت*طول*عرض*چگالی آهن) =وزن قوطی

در جدول وزن قوطی پروفیل، چه اطلاعاتی درباره محصول وجود دارد؟

وزن پروفیل بر اساس چند مولفه محاسبه می شود که عبارتند از ضخامت و طول و نوع ساختار محصول که هر کدام در جایگاه خود باعث افزایش وزن پروفیل می شود.  از اطلاعات درج شده در جدول وزن قوطی پروفیل این مولفه ها را می توان یافت.

چرا اطلاع از وزن قوطی پروفیل اهمیت دارد؟

 اطلاع از وزن قوطی پروفیل برای برخی از موارد و استفاده‌ها اهمیت دارد. در زیر تعدادی از دلایل اهمیت اطلاع از وزن قوطی پروفیل را برای شما بررسی می‌کنم:

طراحی و مهندسی سازه: در صنعت ساختمان و سازه‌ها، وزن قوطی پروفیل می‌تواند در تحلیل و طراحی سازه مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات دقیق درباره وزن میلگرد ممکن است برای انتخاب و اعمال بارها و نیروها در سازه و محاسبات سازه‌ای مورد نیاز باشد.

حمل و نقل: وزن قوطی پروفیل در تعیین هزینه و نیاز به تجهیزات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با داشتن اطلاعات دقیق درباره وزن، می‌توان به بهینه‌سازی هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مناسب برای حمل و نقل قوطی پروفیل پرداخت.

محاسبه هزینه و مدیریت پروژه: وزن قوطی پروفیل می‌تواند در محاسبه هزینه‌های مربوط به مصرف مواد و تجهیزات در پروژه مورد استفاده قرار گیرد. اطلاع دقیق از وزن میلگرد به شما کمک می‌کند تا در تخمین صحیح هزینه‌ها و مدیریت منابع پروژه بهبود ببخشید.

تأثیر بر روی ساختار و مقاومت: وزن قوطی پروفیل می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی مقاومت و عملکرد سازه داشته باشد. در صورت نیاز به انتخاب یک قوطی پروفیل با مشخصات خاص و وزن دقیق، اطلاعات مربوطه اهمیت زیادی دارد تا بتوان به طور صحیح سازه را طراحی و ساخت.

در کل، اطلاعات دقیق درباره وزن قوطی پروفیل به شما کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌ها، طراحی‌ها، محاسبات و مدیریت پروژه‌های خود بهبود ببخشید و بهینه‌سازی کنید