جدول اشتال نبشی

امروزه در اکثر ساختمان های مسکونی از نبشی استفاده می شود که معمولا از جنس فولاد ساخته شده اند. نبشی ها اندازه های مختلفی دارند که ویژگی های مکانیکی و ابعاد آن ها در جداولی به عنوان جدول اشتال نبشی، ارائه شده اند. در این مقاله از شهرآهن به معرفی انواع نبشی ها و بررسی اطلاعات ارائه شده در جدول اشتال نبشی پرداخته می شود و باید توجه داشت که برای طراحی و استفاده اصولی از نبشی ها، طراح یا معمار باید از این جداول استفاده کند.
نبشی یکی از مواد ساخته شده از فولاد است که کاربرد فراوانی در ساختمان سازی دارد و نحوه ساخت آن به صورتی است که قابلیت تحمل بار و انتقال نیرو را به نقاط دیگر دارد. برای مثال از نبشی های نمره پایین، برای نمونه نمره 4 برای ساخت قاب اطراف دیوارها استفاده می شود که می توانند نیروی وارد شده به دیوار ها را با سقف یا فونداسیون انتقال دهند و از تخریب دیوار جلوگیری کنند. از جمله استفاده های دیگر نبشی در ساخت و ساز می توان راویزکاری را بیان کرد که با میلگرد و فنس پر شده و گچ بر روی آن قرار می گیرد. همواره باید تحمل بار و وزن نبشی مورد بررسی قرار گیرد تا انتخاب صحیح و اقتصادی صورت پذیرد.

جدول اشتال نبشی بال مساوی

جدول اشتال نبشی، براساس نمره و گرید نبشی، اندازه ها و ابعاد مختلف آن را بیان می کند و طراح یا معمار با توجه به این داده ها، نمونه ای که تحمل بار مورد نظر را داشته باشد انتخاب می کند. تهیه و ارائه این جداول براساس استفاده از هندبوک های مهندسی و استانداردهای بین المللی ارائه شده می باشد و بسیار دقیق هستند که مطالب مورد نیاز را در اختیار کاربران قرار می دهند. نمونه های متفاوتی از نبشی ها در بازار موجود است که برای انتخاب نبشی و بررسی تحمل بار آن باید از جداول اشتال کمک گرفته شود.

 

a × sr1r2FGewv1J×=JyW×=Wyi×=iyJξiξJηWηiη
mmmmmmcm2kg/mcmcmcmcm4cm3cmcm4cmcmcm3cm
۲۰ × ۳ ۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۱۲ ۰٫۸۸ ۰٫۶۰ ۱٫۴۱ ۰٫۸۵ ۰٫۳۹ ۰٫۲۸ ۰٫۵۹ ۰٫۶۲ ۰٫۷۴ ۰٫۱۵ ۰٫۱۸ ۰٫۳۷
۲۰ × ۴ ۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۴۵ ۱٫۱۴ ۰٫۶۴ ۱٫۴۱ ۰٫۹۰ ۰٫۴۸ ۰٫۳۵ ۰٫۵۸ ۰٫۷۷ ۰٫۷۳ ۰٫۱۹ ۰٫۲۱ ۰٫۳۶
۲۵ × ۳ ۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۴۲ ۱٫۱۲ ۰٫۷۳ ۱٫۷۷ ۱٫۰۳ ۰٫۷۹ ۰٫۴۵ ۰٫۷۵ ۱٫۲۷ ۰٫۹۵ ۰٫۳۱ ۰٫۳۰ ۰٫۴۷
۲۵ × ۴ ۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۸۵ ۱٫۴۵ ۰٫۷۶ ۱٫۷۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۱ ۰٫۵۸ ۰٫۷۴ ۱٫۶۱ ۰٫۹۳ ۰٫۴۰ ۰٫۳۷ ۰٫۴۷
۲۵ × ۵ ۳٫۵ ۲٫۰ ۲٫۲۶ ۱٫۷۷ ۰٫۸۰ ۱٫۷۷ ۱٫۱۳ ۱٫۱۸ ۰٫۶۹ ۰٫۷۲ ۱٫۸۷ ۰٫۹۱ ۰٫۵۰ ۰٫۴۴ ۰٫۴۷
۳۰ × ۳ ۵٫۰ ۲٫۵ ۱٫۷۴ ۱٫۳۶ ۰٫۸۴ ۲٫۱۲ ۱٫۱۸ ۱٫۴۱ ۰٫۶۵ ۰٫۹۰ ۲٫۲۴ ۱٫۱۴ ۰٫۵۷ ۰٫۴۸ ۰٫۵۷
۳۰ × ۴ ۵٫۰ ۲٫۵ ۲٫۲۷ ۱٫۷۸ ۰٫۸۹ ۲٫۱۲ ۱٫۲۴ ۱٫۸۱ ۰٫۸۶ ۰٫۸۹ ۲٫۸۵ ۱٫۱۲ ۰٫۷۶ ۰٫۶۱ ۰٫۵۸
۳۰ × ۵ ۵٫۰ ۲٫۵ ۲٫۷۸ ۲٫۱۸ ۰٫۹۲ ۲٫۱۲ ۱٫۳۰ ۲٫۱۶ ۱٫۰۴ ۰٫۸۸ ۳٫۴۱ ۱٫۱۱ ۰٫۹۱ ۰٫۷۰ ۰٫۵۷
۳۵ × ۳ ۵٫۰ ۲٫۵ ۲٫۰۴ ۱٫۶۰ ۰٫۹۶ ۲٫۴۷ ۱٫۳۶ ۲٫۲۹ ۰٫۹۰ ۱٫۰۶ ۳٫۶۳ ۱٫۳۴ ۰٫۹۵ ۰٫۷۰ ۰٫۶۸
۳۵ × ۴ ۵٫۰ ۲٫۵ ۲٫۶۷ ۲٫۱۰ ۱٫۰۰ ۲٫۴۷ ۱٫۴۱ ۲٫۹۶ ۱٫۱۸ ۱٫۰۵ ۴٫۶۸ ۱٫۳۳ ۱٫۲۴ ۰٫۸۸ ۰٫۶۸
۳۵ × ۵ ۵٫۰ ۲٫۵ ۳٫۲۸ ۲٫۵۷ ۱٫۰۴ ۲٫۴۷ ۱٫۴۷ ۳٫۵۶ ۱٫۴۵ ۱٫۰۴ ۵٫۶۳ ۱٫۳۱ ۱٫۴۹ ۱٫۰۱ ۰٫۶۷
۳۵ × ۶ ۵٫۰ ۲٫۵ ۳٫۸۷ ۳٫۰۴ ۱٫۰۸ ۲٫۴۷ ۱٫۵۳ ۴٫۱۴ ۱٫۷۱ ۱٫۰۴ ۶٫۵۰ ۱٫۳۰ ۱٫۷۷ ۱٫۱۶ ۰٫۶۸
۴۰ × ۳ ۶٫۰ ۳٫۰ ۲٫۳۵ ۱٫۸۴ ۱٫۰۷ ۲٫۸۳ ۱٫۵۲ ۳٫۴۵ ۱٫۱۸ ۱٫۲۱ ۵٫۴۵ ۱٫۵۲ ۱٫۴۴ ۰٫۹۵ ۰٫۷۸
۴۰ × ۴ ۶٫۰ ۳٫۰ ۳٫۰۸ ۲٫۴۲ ۱٫۱۲ ۲٫۸۳ ۱٫۵۸ ۴٫۴۸ ۱٫۵۶ ۱٫۲۱ ۷٫۰۹ ۱٫۵۲ ۱٫۸۶ ۱٫۱۸ ۰٫۷۸
۴۰ × ۵ ۶٫۰ ۳٫۰ ۳٫۷۹ ۲٫۹۷ ۱٫۱۶ ۲٫۸۳ ۱٫۶۴ ۵٫۴۳ ۱٫۹۱ ۱٫۲۰ ۸٫۶۴ ۱٫۵۱ ۲٫۲۲ ۱٫۳۵ ۰٫۷۷
۴۰ × ۶ ۶٫۰ ۳٫۰ ۴٫۴۸ ۳٫۵۲ ۱٫۲۰ ۲٫۸۳ ۱٫۷۰ ۶٫۳۳ ۲٫۲۶ ۱٫۱۹ ۹٫۹۸ ۱٫۴۹ ۲٫۶۷ ۱٫۵۷ ۰٫۷۷
۴۵ × ۴ ۷٫۰ ۳٫۵ ۳٫۴۹ ۲٫۷۴ ۱٫۲۳ ۳٫۱۸ ۱٫۷۵ ۶٫۴۳ ۱٫۹۷ ۱٫۳۶ ۱۰٫۲۰ ۱٫۷۱ ۲٫۶۸ ۱٫۵۳ ۰٫۸۸
۴۵ × ۵ ۷٫۰ ۳٫۵ ۴٫۳۰ ۳٫۳۸ ۱٫۲۸ ۳٫۱۸ ۱٫۸۱ ۷٫۸۳ ۲٫۴۳ ۱٫۳۵ ۱۲٫۴۰ ۱٫۷۰ ۳٫۲۵ ۱٫۸۰ ۰٫۸۷
۴۵ × ۶ ۷٫۰ ۳٫۵ ۵٫۰۹ ۴٫۰۰ ۱٫۳۲ ۳٫۱۸ ۱٫۸۷ ۹٫۱۶ ۲٫۸۸ ۱٫۳۴ ۱۴٫۵۰ ۱٫۶۹ ۳٫۸۳ ۲٫۰۵ ۰٫۸۷
۴۵ × ۷ ۷٫۰ ۳٫۵ ۵٫۸۶ ۴٫۶۰ ۱٫۳۶ ۳٫۱۸ ۱٫۹۲ ۱۰٫۴۰ ۳٫۳۱ ۱٫۳۳ ۱۶٫۴۰ ۱٫۶۷ ۴٫۳۹ ۲٫۲۹ ۰٫۸۷
۵۰ × ۴ ۷٫۰ ۳٫۵ ۳٫۸۹ ۳٫۰۶ ۱٫۳۶ ۳٫۵۴ ۱٫۹۲ ۸٫۹۷ ۲٫۴۶ ۱٫۵۲ ۱۴٫۲۰ ۱٫۹۱ ۳٫۷۳ ۱٫۹۴ ۰٫۹۸
۵۰ × ۵ ۷٫۰ ۳٫۵ ۴٫۸۰ ۳٫۷۷ ۱٫۴۰ ۳٫۵۴ ۱٫۹۸ ۱۱٫۰۰ ۳٫۰۵ ۱٫۵۱ ۱۷٫۴۰ ۱٫۹۰ ۴٫۵۹ ۲٫۳۲ ۰٫۹۸
۵۰ × ۶ ۷٫۰ ۳٫۵ ۵٫۶۹ ۴٫۴۷ ۱٫۴۵ ۳٫۵۴ ۲٫۰۴ ۱۲٫۸۰ ۳٫۶۱ ۱٫۵۰ ۲۰٫۴۰ ۱٫۸۹ ۵٫۲۴ ۲٫۵۷ ۰٫۹۶
۵۰ × ۷ ۷٫۰ ۳٫۵ ۶٫۵۶ ۵٫۱۵ ۱٫۴۹ ۳٫۵۴ ۲٫۱۱ ۱۴٫۶۰ ۴٫۱۵ ۱٫۴۹ ۲۳٫۱۰ ۱٫۸۸ ۶٫۰۲ ۲٫۸۵ ۰٫۹۶
۵۰ × ۸ ۷٫۰ ۳٫۵ ۷٫۴۱ ۵٫۸۲ ۱٫۵۲ ۳٫۵۴ ۲٫۱۶ ۱۶٫۳۰ ۴٫۶۸ ۱٫۴۸ ۲۵٫۷۰ ۱٫۸۶ ۶٫۸۷ ۳٫۱۹ ۰٫۹۶
۵۰ × ۹ ۷٫۰ ۳٫۵ ۸٫۲۴ ۶٫۴۷ ۱٫۵۶ ۳٫۵۴ ۲٫۲۱ ۱۷٫۹۰ ۵٫۲۰ ۱٫۴۷ ۲۸٫۱۰ ۱٫۸۵ ۷٫۶۷ ۳٫۴۷ ۰٫۹۷
۵۵ × ۵ ۸٫۰ ۴٫۰ ۵٫۳۲ ۴٫۱۸ ۱٫۵۲ ۳٫۸۹ ۲٫۱۵ ۱۴٫۷۰ ۳٫۷۰ ۱٫۶۶ ۲۳٫۳۰ ۲٫۰۹ ۶٫۱۱ ۲٫۸۴ ۱٫۰۷
۵۵ × ۶ ۸٫۰ ۴٫۰ ۶٫۳۱ ۴٫۹۵ ۱٫۵۶ ۳٫۸۹ ۲٫۲۱ ۱۷٫۳۰ ۴٫۴۰ ۱٫۶۶ ۲۷٫۴۰ ۲٫۰۸ ۷٫۲۴ ۳٫۲۸ ۱٫۰۷
۵۵ × ۸ ۸٫۰ ۴٫۰ ۸٫۲۳ ۶٫۴۶ ۱٫۶۴ ۳٫۸۹ ۲٫۳۲ ۲۲٫۱۰ ۵٫۷۲ ۱٫۶۴ ۳۴٫۸۰ ۲٫۰۶ ۹٫۳۵ ۴٫۰۳ ۱٫۰۷
۵۵ × ۱۰ ۸٫۰ ۴٫۰ ۱۰٫۱۰ ۷٫۹۰ ۱٫۷۲ ۳٫۸۹ ۲٫۴۳ ۲۶٫۳۰ ۶٫۹۷ ۱٫۶۲ ۴۱٫۴۰ ۲٫۰۲ ۱۱٫۳۰ ۴٫۶۵ ۱٫۰۶
۶۰ × ۵ ۸٫۰ ۴٫۰ ۵٫۸۲ ۴٫۵۷ ۱٫۶۴ ۴٫۲۴ ۲٫۳۲ ۱۹٫۴۰ ۴٫۴۵ ۱٫۸۲ ۳۰٫۷۰ ۲٫۳۰ ۸٫۰۳ ۳٫۴۶ ۱٫۱۷
۶۰ × ۶ ۸٫۰ ۴٫۰ ۶٫۹۱ ۵٫۴۲ ۱٫۶۹ ۴٫۲۴ ۲٫۳۹ ۲۲٫۸۰ ۵٫۲۹ ۱٫۸۲ ۳۶٫۱۰ ۲٫۲۹ ۹٫۴۳ ۳٫۹۵ ۱٫۱۷
۶۰ × ۸ ۸٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰۳ ۷٫۰۹ ۱٫۷۷ ۴٫۲۴ ۲٫۵۰ ۲۹٫۱۰ ۶٫۸۸ ۱٫۸۰ ۴۶٫۱۰ ۲٫۲۶ ۱۲٫۱۰ ۴٫۸۴ ۱٫۱۶
۶۰ × ۱۰ ۸٫۰ ۴٫۰ ۱۱٫۱۰ ۸٫۶۹ ۱٫۸۵ ۴٫۲۴ ۲٫۶۲ ۳۴٫۹۰ ۸٫۴۱ ۱٫۷۸ ۵۵٫۱۰ ۲٫۲۳ ۱۴٫۶۰ ۵٫۵۷ ۱٫۱۵
۶۵ × ۶ ۹٫۰ ۴٫۵ ۷٫۵۳ ۵٫۹۱ ۱٫۸۰ ۴٫۶۰ ۲٫۵۵ ۲۹٫۲۰ ۶٫۲۱ ۱٫۹۷ ۴۶٫۳۰ ۲٫۴۸ ۱۲٫۱۰ ۴٫۷۴ ۱٫۲۷
۶۵ × ۷ ۹٫۰ ۴٫۵ ۸٫۷۰ ۶٫۸۳ ۱٫۸۵ ۴٫۶۰ ۲٫۶۲ ۳۳٫۴۰ ۷٫۱۸ ۱٫۹۶ ۵۳٫۰۰ ۲٫۴۷ ۱۳٫۸۰ ۵٫۲۷ ۱٫۲۶
۶۵ × ۸ ۹٫۰ ۴٫۵ ۹٫۸۵ ۷٫۷۳ ۱٫۸۹ ۴٫۶۰ ۲٫۶۷ ۳۷٫۵۰ ۸٫۱۳ ۱٫۹۵ ۵۹٫۴۰ ۲٫۴۶ ۱۵٫۶۰ ۵٫۸۴ ۱٫۲۶
۶۵ × ۹ ۹٫۰ ۴٫۵ ۱۱٫۰۰ ۸٫۶۲ ۱٫۹۳ ۴٫۶۰ ۲٫۷۳ ۴۱٫۳۰ ۹٫۰۴ ۱٫۹۴ ۶۵٫۴۰ ۲٫۴۴ ۱۷٫۲۰ ۶٫۳۰ ۱٫۲۵
۶۵ × ۱۱ ۹٫۰ ۴٫۵ ۱۳٫۲۰ ۱۰٫۳۰ ۲٫۰۰ ۴٫۶۰ ۲٫۸۳ ۴۸٫۸۰ ۱۰٫۸۰ ۱٫۹۱ ۷۶٫۸۰ ۲٫۴۲ ۲۰٫۷۰ ۷٫۳۱ ۱٫۲۵
۷۰ × ۶ ۹٫۰ ۴٫۵ ۸٫۱۳ ۶٫۳۸ ۱٫۹۳ ۴٫۹۵ ۲٫۷۳ ۳۶٫۹۰ ۷٫۲۷ ۲٫۱۳ ۵۸٫۵۰ ۲٫۶۸ ۱۵٫۳۰ ۵٫۶۰ ۱٫۳۷
۷۰ × ۷ ۹٫۰ ۴٫۵ ۹٫۴۰ ۷٫۳۸ ۱٫۹۷ ۴٫۹۵ ۲٫۷۹ ۴۲٫۴۰ ۸٫۴۳ ۲٫۱۲ ۶۷٫۱۰ ۲٫۶۷ ۱۷٫۶۰ ۶٫۳۱ ۱٫۳۷
۷۰ × ۹ ۹٫۰ ۴٫۵ ۱۱٫۹۰ ۹٫۳۴ ۲٫۰۵ ۴٫۹۵ ۲٫۹۰ ۵۲٫۶۰ ۱۰٫۶۰ ۲٫۱۰ ۸۳٫۱۰ ۲٫۶۴ ۲۲٫۰۰ ۷٫۵۹ ۱٫۳۶
۷۰ × ۱۱ ۹٫۰ ۴٫۵ ۱۴٫۳۰ ۱۱٫۲۰ ۲٫۱۳ ۴٫۹۵ ۳٫۰۱ ۶۱٫۸۰ ۱۲٫۷۰ ۲٫۰۸ ۹۷٫۶۰ ۲٫۶۱ ۲۶٫۰۰ ۸٫۶۴ ۱٫۳۵
۷۵ × ۶ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۸٫۷۵ ۶٫۸۷ ۲٫۰۴ ۵٫۳۰ ۲٫۸۹ ۴۵٫۶۰ ۸٫۳۵ ۲٫۲۸ ۷۲٫۲۰ ۲٫۸۷ ۱۸٫۹۰ ۶٫۵۴ ۱٫۴۷
۷۵ × ۷ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۰٫۱۰ ۷٫۹۴ ۲٫۰۹ ۵٫۳۰ ۲٫۹۵ ۵۲٫۴۰ ۹٫۶۷ ۲٫۲۸ ۸۳٫۶۰ ۲٫۸۸ ۲۱٫۱۰ ۷٫۱۵ ۱٫۴۵
۷۵ × ۸ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۵۰ ۹٫۰۳ ۲٫۱۳ ۵٫۳۰ ۳٫۰۱ ۵۸٫۹۰ ۱۱٫۰۰ ۲٫۲۶ ۹۳٫۳۰ ۲٫۸۵ ۲۴٫۴۰ ۸٫۱۱ ۱٫۴۶
۷۵ × ۱۰ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۴٫۱۰ ۱۱٫۱۰ ۲٫۲۱ ۵٫۳۰ ۳٫۱۲ ۷۱٫۴۰ ۱۳٫۵۰            

جدول اشتال نبشی بال نامساوی

 جدول ااشتال با بال نامساوی حاوی اطلاعات زیر می باشد.

 

a × b × sr1r2FGeytan αJyWyiyJξiξJηiηa1
mmmmmmcm2kg/mcmcmcm4cm3cmcm4cm3cmcm4cmcm4cmmm
۳ × ۲۰ × ۳۰
۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۴۲ ۱٫۱۱ ۰٫۹۹ ۰٫۵۰ ۰٫۴۳۱ ۱٫۲۵ ۰٫۶۲ ۰٫۹۴ ۰٫۴۴ ۰٫۲۹ ۰٫۵۶ ۱٫۴۳ ۱٫۰۰ ۰٫۲۵ ۰٫۴۲ ۵٫۲
۳۰ × ۲۰ × ۴ ۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۸۵ ۱٫۴۵ ۱٫۰۳ ۰٫۵۴ ۰٫۴۲۳ ۱٫۵۹ ۰٫۸۱ ۰٫۹۳ ۰٫۵۵ ۰٫۳۸ ۰٫۵۵ ۱٫۸۱ ۰٫۹۹ ۰٫۳۳ ۰٫۴۲ ۴٫۲
۴۰ × ۲۰ × ۳ ۳٫۵ ۲٫۰ ۱٫۷۲ ۱٫۳۵ ۱٫۴۳ ۰٫۴۴ ۰٫۲۵۹ ۲٫۷۹ ۱٫۰۸ ۱٫۲۷ ۰٫۴۷ ۰٫۳۰ ۰٫۵۲ ۲٫۹۶ ۱٫۳۱ ۰٫۳۰ ۰٫۴۲ ۱۴٫۶
۴۰ × ۲۰ × ۴ ۳٫۵ ۲٫۰ ۲٫۲۵ ۱٫۷۷ ۱٫۴۷ ۰٫۴۸ ۰٫۲۵۲ ۳٫۵۹ ۱٫۴۲ ۱٫۲۶ ۰٫۶۰ ۰٫۳۹ ۰٫۵۲ ۳٫۷۹ ۱٫۳۰ ۰٫۳۹ ۰٫۴۲ ۱۳٫۸
۴۵ × ۳۰ × ۳ ۴٫۵ ۲٫۰ ۲٫۱۹ ۱٫۷۲ ۱٫۴۳ ۰٫۷۰ ۰٫۴۳۶ ۴٫۴۷ ۱٫۴۶ ۱٫۴۳ ۱٫۶۰ ۰٫۷۰ ۰٫۸۶ ۵٫۱۵ ۱٫۵۳ ۰٫۹۳ ۰٫۶۵ ۹٫۰
۴۵ × ۳۰ × ۴ ۴٫۵ ۲٫۰ ۲٫۸۷ ۲٫۲۵ ۱٫۴۸ ۰٫۷۴ ۰٫۴۳۶ ۵٫۷۸ ۱٫۹۱ ۱٫۴۲ ۲٫۰۵ ۰٫۹۱ ۰٫۸۵ ۶٫۶۵ ۱٫۵۲ ۱٫۱۸ ۰٫۶۴ ۱۸٫۰
۴۵ × ۳۰ × ۵ ۴٫۵ ۲٫۰ ۳٫۵۳ ۲٫۷۷ ۱٫۵۲ ۰٫۷۸ ۰٫۴۳۰ ۶٫۹۹ ۲٫۳۵ ۱٫۴۱ ۲٫۴۷ ۱٫۱۱ ۰٫۸۴ ۸٫۰۲ ۱٫۵۱ ۱٫۴۴ ۰٫۶۴ ۷٫۲
۵۰ × ۳۰ × ۵ ۴٫۵ ۲٫۰ ۳٫۷۸ ۲٫۹۶ ۱٫۷۳ ۰٫۷۴ ۰٫۳۵۳ ۹٫۴۱ ۲٫۸۸ ۱٫۵۸ ۲٫۵۴ ۱٫۱۲ ۰٫۸۲ ۱۰٫۴۰ ۱٫۶۶ ۱٫۵۶ ۰٫۶۴ ۱۲٫۲
۵۰ × ۴۰ × ۴ ۴٫۰ ۲٫۰ ۳٫۴۶ ۲٫۷۱ ۱٫۵۲ ۱٫۰۳ ۰٫۶۲۹ ۸٫۵۴ ۲٫۴۷ ۱٫۵۷ ۴٫۸۶ ۱٫۶۴ ۱٫۱۹ ۱۰٫۹۰ ۱٫۷۸ ۲٫۴۶ ۰٫۸۴ __
۵۰ × ۴۰ × ۵ ۴٫۰ ۲٫۰ ۴٫۲۷ ۳٫۳۵ ۱٫۵۶ ۱٫۰۷ ۰٫۶۲۵ ۱۰٫۴۰ ۳٫۰۲ ۱٫۵۶ ۵٫۸۹ ۲٫۰۱ ۱٫۱۸ ۱۳٫۳۰ ۱٫۷۶ ۳٫۰۲ ۰٫۸۴ __
۶۰ × ۳۰ × ۵ ۶٫۰ ۳٫۰ ۴٫۲۹ ۳٫۳۷ ۲٫۱۵ ۰٫۶۸ ۰٫۲۵۶ ۱۵٫۶۰ ۴٫۰۴ ۱٫۹۰ ۲٫۶۰ ۱٫۱۲ ۰٫۷۸ ۱۶٫۵۰ ۱٫۹۶ ۱٫۶۹ ۰٫۶۳ ۲۱٫۴
۶۰ × ۳۰ × ۷ ۶٫۰ ۳٫۰ ۵٫۸۵ ۴٫۵۹ ۲٫۲۴ ۰٫۷۶ ۰٫۲۴۸ ۲۰٫۷۰ ۵٫۵۰ ۱٫۸۸ ۳٫۴۱ ۱٫۵۲ ۰٫۷۶ ۲۱٫۸۰ ۱٫۹۳ ۲٫۲۸ ۰٫۶۲ ۱۹٫۲
۶۰ × ۴۰ × ۵ ۶٫۰ ۳٫۰ ۴٫۷۹ ۳٫۷۶ ۱٫۹۶ ۰٫۹۷ ۰٫۴۳۷ ۱۷٫۲۰ ۴٫۲۵ ۱٫۸۹ ۶٫۱۱ ۲٫۰۲ ۱٫۱۳ ۱۹٫۸۰ ۲٫۰۳ ۳٫۵۰ ۰٫۸۶ ۱۱٫۲
۶۰ × ۴۰ × ۶ ۶٫۰ ۳٫۰ ۵٫۶۸ ۴٫۴۶ ۲٫۰۰ ۱٫۰۱ ۰٫۴۳۳ ۲۰٫۱۰ ۵٫۰۳ ۱٫۸۸ ۷٫۱۲ ۲٫۳۸ ۱٫۱۲ ۲۳٫۱۰ ۲٫۰۲ ۴٫۱۲ ۰٫۸۵ ۱۰٫۲
۶۰ × ۴۰ × ۷ ۶٫۰ ۳٫۰ ۶٫۵۵ ۵٫۱۴ ۲٫۰۴ ۱٫۰۵ ۰٫۴۲۹ ۲۳٫۰۰ ۵٫۷۹ ۱٫۸۷ ۸٫۰۷ ۲٫۷۴ ۱٫۱۱ ۲۶٫۳۰ ۲٫۰۰ ۴٫۷۳ ۰٫۸۵ ۹٫۲
۶۵ × ۵۰ × ۵ ۶٫۵ ۳٫۵ ۵٫۵۴ ۴٫۳۵ ۱٫۹۹ ۱٫۲۵ ۰٫۵۸۳ ۲۳٫۱۰ ۵٫۱۱ ۲٫۰۴ ۱۱٫۹۰ ۳٫۱۸ ۱٫۴۷ ۲۸٫۸۰ ۲٫۲۸ ۶٫۲۱ ۱٫۰۶ ۳٫۶
۶۵ × ۵۰ × ۷ ۶٫۵ ۳٫۵ ۷٫۶۰ ۵٫۹۷ ۲٫۰۷ ۱٫۳۳ ۰٫۵۷۴ ۳۱٫۰۰ ۶٫۹۹ ۲٫۰۲ ۱۵٫۸۰ ۴٫۳۱ ۱٫۴۴ ۳۸٫۴۰ ۲٫۲۵ ۸٫۳۷ ۱٫۰۵ ۱٫۸
۶۵ × ۵۰ × ۹ ۶٫۵ ۳٫۵ ۹٫۵۸ ۷٫۵۲ ۲٫۱۵ ۱٫۴۱ ۰٫۵۶۷ ۳۸٫۲۰ ۸٫۷۷ ۲٫۰۰ ۱۹٫۴۰ ۵٫۳۹ ۱٫۴۲ ۴۷٫۰۰ ۲٫۲۲ ۱۰٫۵۰ ۱٫۰۵ __
۷۵ × ۵۰ × ۵ ۶٫۵ ۳٫۵ ۶٫۰۴ ۴٫۷۴ ۲٫۴۰ ۱٫۱۷ ۰٫۴۳۷ ۳۴٫۴۰ ۶٫۷۴ ۲٫۳۹ ۱۲٫۳۰ ۳٫۲۱ ۱٫۴۳ ۳۹٫۶۰ ۲٫۵۶ ۷٫۱۰ ۱٫۰۸ ۱۵٫۰
۷۵ × ۵۰ × ۷ ۶٫۵ ۳٫۵ ۸٫۳۰ ۶٫۵۱ ۲٫۴۸ ۱٫۲۵ ۰٫۴۳۳ ۴۶٫۴۰ ۹٫۲۴ ۲٫۳۶ ۱۶٫۵۰ ۴٫۳۹ ۱٫۴۱ ۵۳٫۳۰ ۲٫۵۳ ۹٫۵۶ ۱٫۰۷ ۱۳٫۰
۷۵ × ۵۰ × ۹ ۶٫۵ ۳٫۵ ۱۰٫۵۰ ۸٫۲۳ ۲٫۵۶ ۱٫۳۲ ۰٫۴۲۷ ۵۷٫۴۰ ۱۱٫۶۰ ۲٫۳۴ ۲۰٫۲۰ ۵٫۴۹ ۱٫۳۹ ۶۵٫۷۰ ۲٫۵۰ ۱۱٫۹۰ ۱٫۰۷ ۱۱٫۰
۷۵ × ۵۵ × ۵ ۷٫۰ ۳٫۵ ۶٫۳۰ ۴٫۹۵ ۲٫۳۱ ۱٫۳۳ ۰٫۵۳۰ ۳۵٫۵۰ ۶٫۸۴ ۲٫۳۷ ۱۶٫۲۰ ۳٫۸۹ ۱٫۶۰ ۴۳٫۱۰ ۲٫۶۱ ۸٫۶۸ ۱٫۱۷ ۸٫۴
۷۵ × ۵۵ × ۷ ۷٫۰ ۳٫۵ ۸٫۶۶ ۶٫۸۰ ۲٫۴۰ ۱٫۴۱ ۰٫۵۲۷ ۴۷٫۹۰ ۹٫۳۹ ۲٫۳۵ ۲۱٫۸۰ ۵٫۳۲ ۱٫۵۹ ۵۷٫۹۰ ۲٫۵۹ ۱۱٫۸۰ ۱٫۱۷ ۶٫۶
۷۵ × ۵۵ × ۹ ۷٫۰ ۳٫۵ ۱۰٫۹۰ ۸٫۵۹ ۲٫۴۷ ۱٫۴۸ ۰٫۵۱۸ ۵۹٫۴۰ ۱۱٫۸۰ ۲٫۳۳ ۲۶٫۸۰ ۶٫۶۶ ۱٫۵۷ ۷۱٫۳۰ ۲٫۵۵ ۱۴٫۸۰ ۱٫۱۶ ۵٫۰
۸۰ × ۴۰ × ۶ ۷٫۰ ۳٫۵ ۶٫۸۹ ۵٫۴۱ ۲٫۸۵ ۰٫۸۸ ۰٫۲۵۹ ۴۴٫۹۰ ۸٫۷۳ ۲٫۵۵ ۷٫۵۹ ۲٫۴۴ ۱٫۰۵ ۴۷٫۶۰ ۲٫۶۳ ۴٫۹۰ ۰٫۸۴ ۲۹٫۰
۸۰ × ۴۰ × ۸ ۷٫۰ ۳٫۵ ۹٫۰۱ ۷٫۰۷ ۲٫۹۴ ۰٫۹۵ ۰٫۲۵۳ ۵۷٫۶۰ ۱۱٫۴۰ ۲٫۵۳ ۹٫۶۸ ۳٫۱۸ ۱٫۰۴ ۶۰٫۹۰ ۲٫۶۰ ۶٫۴۱ ۰٫۸۴ ۲۷٫۲
۸۰ × ۶۵ × ۶ ۸٫۰ ۴٫۰ ۸٫۴۱ ۶٫۶۰ ۲٫۳۹ ۱٫۶۵ ۰٫۶۴۹ ۵۲٫۸۰ ۹٫۴۱ ۲٫۵۱ ۳۱٫۲۰ ۶٫۴۴ ۱٫۹۳ ۶۸٫۵۰ ۲٫۸۵ ۱۵٫۶۰ ۱٫۳۶ __
۸۰ × ۶۵ × ۸ ۸٫۰ ۴٫۰ ۱۱٫۰۰ ۸٫۶۶ ۲٫۴۷ ۱٫۷۳ ۰٫۶۴۵ ۶۸٫۱۰ ۱۲٫۳۰ ۲٫۴۹ ۴۰٫۱۰ ۸٫۴۱ ۱٫۹۱ ۸۸٫۰۰ ۲٫۸۲ ۲۰٫۳۰ ۱٫۳۶ __
۸۰ × ۶۵ × ۱۰ ۸٫۰ ۴٫۰ ۱۳٫۶۰ ۱۰٫۷۰ ۲٫۵۵ ۱٫۸۱ ۰٫۶۴۰ ۸۲٫۲۰ ۱۵٫۱۰ ۲٫۴۶ ۴۸٫۳۰ ۱۰٫۳۰ ۱٫۸۹ ۱۰۶٫۰۰ ۲٫۷۹ ۲۴٫۸۰ ۱٫۳۵ __
۹۰ × ۶۰ × ۶ ۷٫۰ ۳٫۵ ۸٫۶۹ ۶٫۸۲ ۲٫۸۹ ۱٫۴۱ ۰٫۴۴۲ ۷۱٫۷۰ ۱۱٫۷۰ ۲٫۸۷ ۲۵٫۸۰ ۵٫۶۱ ۱٫۷۲ ۸۲٫۸۰ ۳٫۰۹ ۱۴٫۶۰ ۱٫۳۰ ۱۷٫۸
۹۰ × ۶۰ × ۸ ۷٫۰ ۳٫۵ ۱۱٫۴۰ ۸٫۹۶ ۲٫۹۷ ۱٫۴۹ ۰٫۴۳۷ ۹۲٫۵۰ ۱۵٫۴۰ ۲٫۸۵ ۳۳٫۰۰ ۷٫۳۱ ۱٫۷۰ ۱۰۷٫۰۰ ۳٫۰۶ ۱۹٫۰۰ ۱٫۲۹ ۱۶٫۰
۹۰ × ۷۵ × ۷ ۸٫۵ ۴٫۵ ۱۱٫۱۰ ۸٫۷۴ ۲٫۶۷ ۱٫۹۳ ۰٫۶۸۳ ۸۸٫۱۰ ۱۳٫۹۰ ۲٫۸۱ ۵۵٫۵۰ ۹٫۹۸ ۲٫۲۳ ۱۱۷٫۰۰ ۳٫۲۴ ۲۷٫۱۰ ۱٫۵۶ __
۱۰۰ × ۵۰ × ۶ ۹٫۰ ۴٫۵ ۸٫۷۳ ۶٫۸۵ ۳٫۴۹ ۱٫۰۴ ۰٫۲۶۳ ۸۹٫۷۰ ۱۳٫۸۰ ۳٫۲۰ ۱۵٫۳۰ ۳٫۸۶ ۱٫۳۲ ۹۵٫۲۰ ۳٫۳۰ ۹٫۷۸ ۱٫۰۶ ۳۷٫۶
۱۰۰ × ۵۰ × ۸ ۹٫۰ ۴٫۵ ۱۱٫۵۰ ۸٫۹۹ ۳٫۵۹ ۱٫۱۳ ۰٫۲۵۸ ۱۱۶٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۳٫۱۸ ۱۹٫۵۰ ۵٫۰۴ ۱٫۳۱ ۱۲۳٫۰۰ ۳٫۲۸ ۱۲٫۶۰ ۱٫۰۵ ۳۵٫۴
۱۰۰ × ۵۰ × ۱۰ ۹٫۰ ۴٫۵ ۱۴٫۱۰ ۱۱٫۱۰ ۳٫۶۷ ۱٫۲۰ ۰٫۲۵۲ ۱۴۱٫۰۰ ۲۲٫۲۰ ۳٫۱۶ ۲۳٫۴۰ ۶٫۱۷ ۱٫۲۹ ۱۴۹٫۰۰ ۳٫۲۵ ۱۵٫۵۰ ۱٫۰۴ ۳۳٫۸
۱۰۰ × ۶۵ × ۷ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۲۰ ۸٫۷۷ ۳٫۲۳ ۱٫۵۱ ۰٫۴۱۹ ۱۱۳٫۰۰ ۱۶٫۶۰ ۳٫۱۷ ۳۷٫۶۰ ۷٫۵۴ ۱٫۸۴ ۱۲۸٫۰۰ ۳٫۳۹ ۲۱٫۶۰ ۱٫۳۹ ۲۱٫۸
۱۰۰ × ۶۵ × ۹ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۴٫۲۰ ۱۱٫۱۰ ۳٫۳۲ ۱٫۵۹ ۰٫۴۱۵ ۱۴۱٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۳٫۱۵ ۴۶٫۷۰ ۹٫۵۲ ۱٫۸۲ ۱۶۰٫۰۰ ۳٫۳۶ ۲۷٫۲۰ ۱٫۳۹ ۱۹٫۸
۱۰۰ × ۶۵ × ۱۱ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۷٫۱۰ ۱۳٫۴۰ ۳٫۴۰ ۱٫۶۷ ۰٫۴۱۰ ۱۶۷٫۰۰ ۲۵٫۳۰ ۳٫۱۳ ۵۵٫۱۰ ۱۱٫۴۰ ۱٫۸۰ ۱۹۰٫۰۰ ۳٫۳۴ ۳۲٫۶۰ ۱٫۳۸ ۱۷٫۸
۱۰۰ × ۷۵ × ۷ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۹۰ ۹٫۳۲ ۳٫۰۶ ۱٫۸۳ ۰٫۵۵۳ ۱۱۸٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۳٫۱۵ ۵۶٫۹۰ ۱۰٫۰۰ ۲٫۱۹ ۱۴۵٫۰۰ ۳٫۴۹ ۳۰٫۱۰ ۱٫۵۹ ۸٫۸
۱۰۰ × ۷۵ × ۹ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۵٫۱۰ ۱۱٫۸۰ ۳٫۱۵ ۱٫۹۱ ۰٫۵۴۹ ۱۴۸٫۰۰ ۲۱٫۵۰ ۳٫۱۳ ۷۱٫۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲٫۱۷ ۱۸۱٫۰۰ ۳٫۴۷ ۳۷٫۸۰ ۱٫۵۹ ۷٫۰
۱۰۰ × ۷۵ × ۱۱ ۱۰٫۰ ۵٫۰ ۱۸٫۲۰ ۱۴٫۳۰ ۳٫۲۳ ۱٫۹۹ ۰٫۵۴۵ ۱۷۶٫۰۰ ۲۵٫۹۰ ۳٫۱۱ ۸۴٫۰۰ ۱۵٫۳۰ ۲٫۱۵ ۲۱۴٫۰۰ ۳٫۴۴ ۴۵٫۴۰ ۱٫۵۸ ۵٫۲
۱۲۰ × ۸۰ × ۸ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۱۵٫۵۰ ۱۲٫۲۰ ۳٫۸۳ ۱٫۸۷ ۰٫۴۴۱ ۲۲۶٫۰۰ ۲۷٫۶۰ ۳٫۸۲ ۸۰٫۸۰ ۱۳٫۲۰ ۲٫۲۹ ۲۶۱٫۰۰ ۴٫۱۰ ۴۵٫۸۰ ۱٫۷۲ ۲۴٫۰
۱۲۰ × ۸۰ × ۱۰ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۱۹٫۱۰ ۱۵٫۰۰ ۳٫۹۲ ۱٫۹۵ ۰٫۴۳۸ ۲۷۶٫۰۰ ۳۴٫۱۰ ۳٫۸۰ ۹۸٫۱۰ ۱۶٫۲۰ ۲٫۲۷ ۳۱۸٫۰۰ ۴٫۰۷ ۵۶٫۱۰ ۱٫۷۱ ۲۲٫۲
۱۲۰ × ۸۰ × ۱۲ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۲۲٫۷۰ ۱۷٫۸۰ ۴٫۰۰ ۲٫۰۳ ۰٫۴۳۳ ۳۲۳٫۰۰ ۴۰٫۴۰ ۳٫۷۷ ۱۱۴٫۰۰ ۱۹٫۱۰ ۲٫۲۵ ۳۷۱٫۰۰ ۴٫۰۴ ۶۶٫۱۰ ۱٫۷۱ ۲۰٫۲
۱۲۰ × ۸۰ × ۱۴ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۲۶٫۲۰ ۲۰٫۵۰ ۴٫۰۸ ۲٫۱۰ ۰٫۴۲۹ ۳۶۸٫۰۰ ۴۶٫۴۰ ۳٫۷۵ ۱۳۰٫۰۰ ۲۲٫۰۰ ۲٫۲۳ ۴۲۱٫۰۰ ۴٫۰۱ ۷۵٫۸۰ ۱٫۷۰ ۱۸٫۴
۱۳۰ × ۶۵ × ۸ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۱۵٫۱۰ ۱۱٫۹۰ ۴٫۵۶ ۱٫۳۷ ۰٫۲۶۳ ۲۶۳٫۰۰ ۳۱٫۱۰ ۴٫۱۷ ۴۴٫۸۰ ۸٫۷۲ ۱٫۷۲ ۲۸۰٫۰۰ ۴٫۳۱ ۲۸٫۶۰ ۱٫۳۸ ۴۸٫۶
۱۳۰ × ۶۵ × ۱۰ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۱۸٫۶۰ ۱۴٫۶۰ ۴٫۶۵ ۱٫۴۵ ۰٫۲۵۹ ۳۲۱٫۰۰ ۳۸٫۴۰ ۴٫۱۵ ۵۴٫۲۰ ۱۰٫۷۰ ۱٫۷۱ ۳۴۰٫۰۰ ۴٫۲۷ ۳۵٫۰۰ ۱٫۳۷ ۴۶٫۸
۱۳۰ × ۶۵ × ۱۲ ۱۱٫۰ ۵٫۵ ۲۲٫۱۰ ۱۷٫۳۰ ۴٫۷۴ ۱٫۵۳ ۰٫۲۵۵ ۳۷۶٫۰۰ ۴۵٫۵۰ ۴٫۱۲ ۶۳٫۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱٫۶۹ ۳۹۷٫۰۰ ۴٫۲۴ ۴۱٫۲۰ ۱٫۳۷ ۴۴٫۶
۱۳۰ × ۷۵ × ۸ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۱۵٫۹۰ ۱۲٫۵۰ ۴٫۳۶ ۱٫۶۵ ۰٫۳۳۹ ۲۷۶٫۰۰ ۳۱٫۹۰ ۴٫۱۷ ۶۸٫۳۰ ۱۱٫۷۰ ۲٫۰۸ ۳۰۳٫۰۰ ۴٫۳۷ ۴۱٫۳۰ ۱٫۶۱ ۳۹٫۲
۱۳۰ × ۷۵ × ۱۰ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۱۹٫۶۰ ۱۵٫۴۰ ۴٫۴۵ ۱٫۷۳ ۰٫۳۳۶ ۳۳۷٫۰۰ ۳۹٫۴۰ ۴٫۱۴ ۸۲٫۹۰ ۱۴٫۴۰ ۲٫۰۶ ۳۶۹٫۰۰ ۴٫۳۴ ۵۰٫۶۰ ۱٫۶۱ ۳۷٫۴
۱۳۰ × ۷۵ × ۱۲ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۲۳٫۳۰ ۱۸٫۳۰ ۴٫۵۳ ۱٫۸۱ ۰٫۳۳۲ ۳۹۵٫۰۰ ۴۶٫۶۰ ۴٫۱۲ ۹۶٫۵۰ ۱۷٫۰۰ ۲٫۰۴ ۴۳۲٫۰۰ ۴٫۳۱ ۵۹٫۶۰ ۱٫۶۰ ۳۵٫۴
۱۳۰ × ۹۰ × ۱۰ ۱۲٫۰ ۶٫۰ ۲۱٫۲۰ ۱۶٫۶۰ ۴٫۱۵ ۲٫۱۸ ۰٫۴۷۲ ۳۵۸٫۰۰ ۴۰٫۵۰ ۴٫۱۱ ۱۴۱٫۰۰ ۲۰٫۶۰ ۲٫۵۸ ۴۲۰٫۰۰ ۴٫۴۶ ۷۸٫۵۰ ۱٫۹۳ ۲۰٫۴
۱۳۰ × ۹۰ × ۱۲ ۱۲٫۰ ۶٫۰ ۲۵٫۱۰ ۱۹٫۷۰ ۴٫۲۴ ۲٫۲۶ ۰٫۴۶۸ ۴۲۰٫۰۰ ۴۸٫۰۰ ۴٫۰۹ ۱۶۵٫۰۰ ۲۴٫۴۰ ۲٫۵۶ ۴۹۲٫۰۰ ۴٫۴۳ ۹۲٫۶۰ ۱٫۹۲ ۱۸٫۶
۱۵۰ × ۷۵ × ۹ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۱۹٫۵۰ ۱۵٫۳۰ ۵٫۲۸ ۱٫۵۷ ۰٫۲۶۵ ۴۵۵٫۰۰ ۴۶٫۸۰ ۴٫۸۳ ۷۸٫۳۰ ۱۳٫۲۰ ۲٫۰۰ ۴۸۴٫۰۰ ۴٫۹۸ ۵۰٫۰۰ ۱٫۶۰ ۵۶٫۴
۱۵۰ × ۷۵ × ۱۱ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۲۳٫۶۰ ۱۸٫۶۰ ۵٫۳۷ ۱٫۶۵ ۰٫۲۶۱ ۵۴۵٫۰۰ ۵۶٫۶۰ ۴٫۸۰ ۹۳٫۰۰ ۱۵٫۹۰ ۱٫۹۸ ۵۷۸٫۰۰ ۴٫۹۵ ۵۹٫۸۰ ۱٫۵۹ ۵۴٫۴
۱۵۰ × ۹۰ × ۱۰ ۱۲٫۵ ۶٫۵ ۲۳٫۲۰ ۱۸٫۲۰ ۴٫۹۹ ۲٫۰۳ ۰٫۳۶۰ ۵۳۲٫۰۰ ۵۳٫۱۰ ۴٫۷۹ ۱۴۵٫۰۰ ۲۰٫۹۰ ۲٫۵۱ ۵۸۹٫۰۰ ۵٫۰۵ ۸۸٫۰۰ ۱٫۹۵ ۴۱٫۰
۱۵۰ × ۹۰ × ۱۲ ۱۲٫۵ ۶٫۵ ۲۷٫۵۰ ۲۱٫۶۰ ۵٫۰۸ ۲٫۱۱ ۰٫۳۵۸ ۶۲۶٫۰۰ ۶۳٫۱۰ ۴٫۷۷ ۱۷۰٫۰۰ ۲۴٫۷۰ ۲٫۴۹ ۶۹۳٫۰۰ ۵٫۰۲ ۱۰۳٫۰۰ ۱٫۹۴ ۳۹٫۲
۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۰ ۱۳٫۰ ۶٫۵ ۲۴٫۲۰ ۱۹٫۰۰ ۴٫۸۰ ۲٫۳۴ ۰٫۴۴۲ ۵۵۲٫۰۰ ۵۴٫۱۰ ۴٫۷۸ ۱۹۸٫۰۰ ۲۵٫۸۰ ۲٫۸۶ ۶۳۷٫۰۰ ۵٫۱۳ ۱۱۲٫۰۰ ۲٫۱۵ ۲۹٫۸
۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۲ ۱۳٫۰ ۶٫۵ ۲۸٫۷۰ ۲۲٫۶۰ ۴٫۸۹ ۲٫۴۲ ۰٫۴۳۹ ۶۵۰٫۰۰ ۶۴٫۲۰ ۴٫۷۶ ۲۳۲٫۰۰ ۳۰٫۶۰ ۲٫۸۴ ۷۴۹٫۰۰ ۵٫۱۰ ۱۳۲٫۰۰ ۲٫۱۵ ۲۸٫۰
۱۵۰ × ۱۰۰ × ۱۴ ۱۳٫۰ ۶٫۵ ۳۳٫۲۰ ۲۶٫۱۰ ۴٫۹۷ ۲٫۵۰ ۰٫۴۳۵ ۷۴۴٫۰۰ ۷۴٫۱۰ ۴٫۷۳ ۲۶۴٫۰۰ ۳۵٫۲۰ ۲٫۸۲ ۸۵۶٫۰۰ ۵٫۰۷ ۱۵۲٫۰۰ ۲٫۱۴ ۲۶٫۲
۱۶۰ × ۸۰ × ۱۰ ۱۳٫۰ ۶٫۵ ۲۳٫۲۰ ۱۸٫۲۰ ۵٫۶۳ ۱٫۶۹ ۰٫۲۶۳ ۶۱۱٫۰۰ ۵۸٫۹۰ ۵٫۱۴ ۱۰۴٫۰۰ ۱۶٫۵۰ ۲٫۱۲ ۶۴۸٫۰۰ ۵٫۲۹ ۶۷٫۰۰ ۱٫۷۰ ۵۹٫۷
۱۶۰ × ۸۰ × ۱۲ ۱۳٫۰ ۶٫۵ ۲۷٫۵۰ ۲۱٫۶۰ ۵٫۷۲ ۱٫۷۷ ۰٫۲۵۹ ۷۲۰٫۰۰ ۷۰٫۰۰ ۵٫۱۱ ۱۲۲٫۰۰ ۱۹٫۶۰ ۲٫۱۰ ۷۶۳٫۰۰ ۵٫۲۶ ۷۸٫۹۰ ۱٫۶۹ ۵۷٫۹
۱۶۰ × ۸۰ × ۱۴ ۱۳٫۰ ۶٫۵ ۳۱٫۸۰ ۲۵٫۰۰ ۵٫۸۱ ۱٫۸۵ ۰٫۲۵۶ ۸۲۳٫۰۰ ۸۰٫۷۰ ۵٫۰۹ ۱۳۹٫۰۰ ۲۲٫۵۰ ۲٫۰۹ ۸۷۱٫۰۰ ۵٫۲۳ ۹۰٫۵۰ ۱٫۶۹ ۵۵٫۸
۱۸۰ × ۹۰ × ۱۰ ۱۴٫۰ ۷٫۰ ۲۶٫۲۰ ۲۰٫۶۰ ۶٫۲۸ ۱٫۸۵ ۰٫۲۶۲ ۸۸۰٫۰۰ ۷۵٫۱۰ ۵٫۸۰ ۱۵۱٫۰۰ ۲۱٫۲۰ ۲٫۴۰ ۹۳۴٫۰۰ ۵٫۹۷ ۹۷٫۴۰ ۱٫۹۳ ۶۹٫۰
۱۸۰ × ۹۰ × ۱۲ ۱۴٫۰ ۷٫۰ ۳۱٫۲۰ ۲۴٫۵۰ ۶٫۳۷ ۱٫۹۳ ۰٫۲۶۱ ۱۰۴۰٫۰۰ ۸۹٫۳۰ ۵٫۷۷ ۱۷۷٫۰۰ ۲۵٫۱۰ ۲٫۳۸ ۱۱۰۰٫۰۰ ۵٫۹۴ ۱۱۴٫۰۰ ۱٫۹۲ ۶۷٫۰
۱۸۰ × ۹۰ × ۱۴ ۱۴٫۰ ۷٫۰ ۳۶٫۱۰ ۲۸٫۳۰ ۶٫۴۶ ۲٫۰۱ ۰٫۲۵۹ ۱۱۹۰٫۰۰ ۱۰۳٫۰۰ ۵٫۷۵ ۲۰۲٫۰۰ ۲۸٫۹۰ ۲٫۳۷ ۱۲۶۰٫۰۰ ۵٫۹۲ ۱۳۱٫۰۰ ۱٫۹۱ ۶۵٫۰
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۲۹٫۲۰ ۲۳٫۰۰ ۶٫۹۳ ۲٫۰۱ ۰٫۲۶۶ ۱۲۲۰٫۰۰ ۹۳٫۲۰ ۶٫۴۶ ۲۱۰٫۰۰ ۲۶٫۳۰ ۲٫۶۸ ۱۳۰۰٫۰۰ ۶٫۶۶ ۱۳۳٫۰۰ ۲٫۱۴ ۷۷٫۴
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۲ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۳۴٫۸۰ ۲۷٫۳۰ ۷٫۰۳ ۲٫۱۰ ۰٫۲۶۴ ۱۴۴۰٫۰۰ ۱۱۱٫۰۰ ۶٫۴۳ ۲۴۷٫۰۰ ۳۱٫۳۰ ۲٫۶۷ ۱۵۳۰٫۰۰ ۶٫۶۳ ۱۵۸٫۰۰ ۲٫۱۳ ۷۵٫۲
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۴ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۴۰٫۳۰ ۳۱٫۶۰ ۷٫۱۲ ۲٫۱۸ ۰٫۲۶۲ ۱۶۵۰٫۰۰ ۱۲۸٫۰۰ ۶٫۴۱ ۲۸۲٫۰۰ ۳۶٫۱۰ ۲٫۶۵ ۱۷۶۰٫۰۰ ۶٫۶۰ ۱۸۱٫۰۰ ۲٫۱۲ ۷۳٫۰
۲۰۰ × ۱۰۰ × ۱۶ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۴۵٫۷۰ ۳۵٫۹۰ ۷٫۲۰ ۲٫۲۶ ۰٫۲۵۹ ۱۸۶۰٫۰۰ ۱۴۵٫۰۰ ۶٫۳۸ ۳۱۶٫۰۰ ۴۰٫۸۰ ۲٫۶۳ ۱۹۷۰٫۰۰ ۶٫۵۷ ۲۰۴٫۰۰ ۲٫۱۱ ۷۱٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۰ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۳۳٫۲۰ ۲۶٫۱۰ ۹٫۴۵ ۱٫۵۶ ۰٫۱۵۴ ۲۱۷۰٫۰۰ ۱۴۰٫۰۰ ۸٫۰۸ ۱۶۱٫۰۰ ۲۱٫۷۰ ۲٫۲۰ ۲۲۲۰٫۰۰ ۸٫۱۷ ۱۱۲٫۰۰ ۱٫۸۴ ۱۲۶٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۲ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۳۹٫۶۰ ۳۱٫۱۰ ۹٫۵۵ ۱٫۶۵ ۰٫۱۵۳ ۲۵۷۰٫۰۰ ۱۶۶٫۰۰ ۸٫۰۵ ۱۸۹٫۰۰ ۲۵٫۸۰ ۲٫۱۹ ۲۶۳۰٫۰۰ ۸٫۱۴ ۱۳۲٫۰۰ ۱٫۸۳ ۱۲۴٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۴ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۴۵٫۹۰ ۳۶٫۰۰ ۹٫۶۵ ۱٫۷۳ ۰٫۱۵۲ ۲۹۶۰٫۰۰ ۱۹۲٫۰۰ ۸٫۰۳ ۲۱۶٫۰۰ ۲۹٫۷۰ ۲٫۱۷ ۳۰۲۰٫۰۰ ۸٫۱۱ ۱۵۲٫۰۰ ۱٫۸۲ ۱۲۰٫۰
۲۵۰ × ۹۰ × ۱۶ ۱۵٫۰ ۷٫۵ ۵۲٫۱۰ ۴۰٫۹۰ ۹٫۷۴ ۱٫۸۱ ۰٫۱۵۰ ۳۳۳۰٫۰۰ ۲۱۸٫۰۰ ۸٫۰۰ ۲۴۲٫۰۰ ۳۳٫۶۰ ۲٫۱۶ ۳۴۰۰٫۰۰ ۸٫۰۸ ۱۷۱٫۰۰ ۱٫۸۱ ۱۱۸٫۰

نحوه استفاده از جدول اشتال نبشی

طریقه استفاده از جدول اشتال به این صورت است که براساس نمره هر نبشی اطلاعات مربوط به آن ارائه شده و کاربر با مراجعه به آنها و مشخص کردن شماره هر نبشی اطلاعاتی مورد نیاز خود برای استفاده و یا شبیه سازی کامپیوتری خواهد داشت و با دقت بالاتری تحلیل را انجام می دهد. در استفاده از جدول اشتال برای نبشی باید در نظر داشت که این اعداد برای زمانی ارائه شده که شرکت سازنده سایر اصول و استانداردها را رعایت کرده باشد. در صورتی که نبشی با این اعداد مغایرت داشته باشد، نشان از بی توجهی شرکت سازنده و عدم رعایت استاندارد است. از جمله اطلاعاتی که در جدول اشتال نبشی بیان شده است می توان به ابعاد، انحناها، شعاع ها، وزن، چگالی هر نبشی و ممان اینرسی حول محورهای مختصاتی اشاره کرد که طراح به آنها نیاز دارد. 
انجام کارهای مهندسی و طراحی به صورت بهینه نیازمند استفاده از اطلاعات و داده های دقیق است. یکی از راه هایی دسترسی به این اطلاعات استفاده از جداول اشتال می باشد. اطلاعات ارائه شده در جدول اشتال براساس استانداردها می باشند و بسیار دقیق هستند و داده های هر محصول را در خود دارند. برای مثال جدول اشتال نبشی را می توان بیان کرد که اندازه و ابعاد هر گرید نبشی ارائه شده است و این اطلاعات برای طراح یا معمار می توانند بسیار سودمند باشند و در طراحی بهینه او را یاری کنند. علاوه بر این افراد می توانند از طریق مقایسه نمونه موجود در بازار و اطلاعات ارائه شده در جدول، دقت و رعایت اصول ابعادی را در نبشی های ساخته شده و موجود، مورد بررسی قرار دهد.

 

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق