5

ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان   10-2-9-  طراحی اعضای مختلط ۴ - ۹ - ۲ - ۱۰ مقاومت خمشی مقاطع مختلط با استفاده از ورق های ذوزنقه ای مقاومت خمشی طرح، مقاطع مختلط متشکل از دال بتنی روی ورق های فولادی ذوزنقه ای متصل به تیرهای فولادی، طبق ضوابط بخش ۱۰ -۲-۹-۳ - ۴ با در نظر گرفتن تعديلات زیر محاسبه شوند؛ الف) محدودیت ها ١. این بخش قابل اعمال پر ورق های ذوزنقه ای می باشد که ارتفاع آنها (۸) از ۷۵ میلی متر بزرگتر نباشد.

 1. عرض متوسط کنگره های پرشده با بتن، نباید کمتر از ۵۰ میلی متر باشد. لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل عرض آزاد در نزدیکی سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای در نظر گرفته شود. به بند ۱۰-۲-۹-۴- پ مراجعه شود.

٣. دال بتنی باید به تیر فولادی با استفاده از گلمیخ های برشگیر با قطر ۲۰ میلی متر یا کمتر متصل شود. گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود. در هر حال گلمیخ باید روی بال ذوب شود.   ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم ۴. حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب که از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود، نباید کمتر از ۴۰ میلی متر باشد. ۵. ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از ۵۰ میلی متر کمتر باشد. ۶. پوشش بتن روی گلمیخ ها نباید کمتر از ۱۳ میلی متر باشد. ب) ورق های ذوزنقه ای که کنگره های آنها عمود بر تیر می باشد

 1. در هنگام محاسبه مشخصات هندسی مقطع مختلط ، از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای باید صرفنظر شود.

۲. فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از ۸۰۰ میلی متر یا ۸ برابر ضخامت دال هر کدام کمتر است، تجاوز نماید. ۳. برای مقابله با بلند شدن دال، ورق ذوزنقه ای فولادی باید به تمام تیرهای فولادی که به صورت مقطع مختلط طراحی می شوند، در فواصلی کمتر از ۴۰۰ میلی متر مهار شوند. این مهارها می توانند گلمیخ های برشگیر، ترکیبی از گلمیخ ها و جوش های نقطه ای و یا هر وسیله طرح شده توسط طراح باشد. پ) ورق های فولادی ذوزنقه ای که کنگره های آنها موازی تیر فولادی است ۱ در هنگام محاسبه مشخصات هندسی مقطع مختلط ، از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق ذوزنقه ای می توان استفاده نمود ۲. کنگره های ورق های ذوزنقه ای را در روی تیر تکیه گاهی می توان به صورت طولی از هم جدا کرد تا تشکیل یک ماهیچه بتنی در روی بال تیر بدهند.   ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 10-2-9- طراحی اعضای مختلط ٣. وقتی که ارتفاع اسمی کنگره ها ۴۰ میلی متر و یا بزرگتر باشد، عرض متوسط ,W ماهیچه موجود در روی تیر تکیه گاهی و یا کنگره های پرشده توسط بتن، نباید کمتر از ۵۰ میلی متر برای حالت یک گلمیخ در عرض باشد. این عرض حداقل برای هر گلمیخ اضافی، به اندازه ۴ برابر قطر گلمیخ باید افزایش یابد. 10-2-9-5-  برشگیرها برشگیرها باید یا از نوع گلمیخ های کلاهکدار که طولشان بعد از نصب، حداقل ۴ برابر قطرشان است و یا از نوع ناودانی های گرم نورد شده باشند. برشگیرها باید در دال هایی مدفون شوند که سنگدانه های آنها برای بتن معمولی منطبق بر ضوابط مبحث نهم باشد. 10-2-9-5-1- نیروی برشی افقی

الف) ناحية لنگر خمشی مثبت به استثنای تیرهای مختلط مدفون طبق بند ۱۰- ۲-۹-۳ - الف، برش افقی در محل تماس تیر فولادی و دال بتنی باید توسط برشگیرها که بر بال فوقانی تیر فولادی متصل شده و داخل بتن فرو رفته اند، حمل گردد. برای عملکرد مختلط کامل با بتنی که تحت فشار ناشی از خمش می باشد، برش افقی کل که باید بین نقطه حداکثر لنگر خمشی و نقطة لنگر صفر حمل گردد، براساس حالات حدی مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی مقطع فولادی تنها، و مقاومت برشگیرها، مساوی با کوچکترین مقدار به دست آمده از سه رابطه زیر در نظر گرفته می­شود.  

 

ضوابط جوشکاری گلمیخ - کد ۲۲۸

جوشکاری گلمیخ 

7-2 ضوابط عمومی 7-2-1- هندسه گلمیخها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص این کار مناسب باشد. نوع و اندازه گلمیخ باید در نقشه ها، مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود. مشخصات گلمیخهای سرپهن در شكل 7-1- نشان داده شده است. 7-2-1- هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد. | 7-3- ضوابط مکانیکی 7-3-1-گلمیخها باید از جنس میله های سرد کشیده طبق مشخصات استاندارد مربوطه باشند. ضوابط جوشکاری گلمیخ - کد ۲۲۸

7-4-ضوابط اجرایی

 1. گلمیخ نوع A در هر نوع و اندازه ای برای مصارف عمومی به غیر از تأمین عملکرد انتقال برش در مقاطع مختلط مورد استفاده است

۲. گلمیخ نوع B به صورت سرپهن و یا خم شده با به شکلهای دیگر و در قطرهای ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ میلیمتر در مقاطع مختلط فولاد و بتن و برای تأمین انتقال برش به کار می رود. ضوابط جوشکاری گلمیخ - کد ۲۲۸ ۷- ۴ - ۳- سطح قطعه ای که گلمیخها به آن جوش می شوند باید عاری از هرگونه فلس، زنگ، رطوبت و یا هرگونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند، باشد. این سطوح ممکن است با برس سیمی، پوسته کردن رنگ سطوح، سنبه زنی با سنگ زدن ، تمیز شوند. ۴ - ۴ - ۷ - حفاظ قوسی با حلقه سرامیکی حافظ جوشکاری باید به طور کامل خشک باشد. اگر حفاظ به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران، مرطوب شده باشد، باید قبل از استفاده به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد قرار گیرد تا به طور کامل خشک باشد. ۵ - ۴ - ۷ - فواصل طولی و عرضی برشگیر های گلمیخ (نوع B) از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه بال تیر یا شاهتر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر ۲۵ میلیمتر مغایرت داشته باشد. حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر، مساوی قطر گلمیخ به علاوه ۳ میلیمتر است، این فاصله نباید کمتر از ۳۸ میلیمتر باشد. ۱ - ۴ - ۷ - در مورد گلمیخهایی که در داخل بتن مدفون می شوند، حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود. در مورد سایر گلمیخها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست، ليکن بهتر است انجام شود. ضوابط جوشکاری گلمیخ - کد ۲۲۸

7-5 تکنیک جوشکاری گلمیخ 7 - 5 - ۱۔ گلمیخها باید با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ، که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است، جوش داده شوند. 7 - ۵ - 3 - در حین جوشکاری، تپانچه مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزات مذاب، در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود. | 7 - ۵ - 4 - در حالتیکه دمای فلز پایه کمتر از ۱۸- درجه سانتیگراد، و یا سطح جوشکاری در اثر نزولات جوی مرطوب است، باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد. هنگامی در حین جوشکاری دمای فلز پایه پایین صفر درجه سانتیگراد) است، از هر ۱۰۰ عدد گلمیخ، یکی باید طبق ضوابط مشروح در بندهای ۷-۱ -۳ و 7-1-4 آزمایش شود، با این استثناء که زاویه تقریبی آزمایش باید ۱۵ درجه باشد. این آزمایشها علاوه بر آزمایش دو گلمیخ اول، در هنگام شروع یک دوره جدید جوشکاری با تغییر در وضعیت سیستم است. 7-5-5-6- در جوشکاری گلمیخ به روش قوسی با الکترود روکشدار (SMAW) ، باید از الکترودهای کم هیدروژن با قطر ۴ یا ۵ میلیمتر استفاده نمود. ضوابط جوشکاری گلمیخ - کد ۲۲۸

7-6- ضوابط ارزیابی گلمیخها (۲) گلمیخهای مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای. آزمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند. 7 - 6 - 6 - 1 - آزمایش خمش 7 - 6 - 6 - 2 - آزمایش پیچش 7 - 6 - 6 - 3 - آزمایش کشش ۷-7- کنترل در حین ساخت 7-7-1-4- علاوه بر بازرسی عینی، آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی ۳۰ درجه پس از سرد شدن باشد. آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و یا ضربات چکش انجام داد. در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد، انجام آزمایش خمش (خم کردن گلمیخ) باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر تردشکنی از بین نرود. 7-7-3- اگر در حین تولید، میزان ترشح در پای گلمیخ به صورت ۳۶۰ درجه کامل نباشد، می توان جوش مورد نظر را در ناحیه بدون ترشح، با استفاده از حداقل جوش گوشه مورد نیاز، طبق بند ۷ - ۵، تعمیر نمود. جوش اصلاحی باید حداقل معادل ۱۰ میلیمتر پس از هر ناحیه ناپیوستگی و معیوب، ادامه یابد. 7-7-5- هنگامیکه یک گلمیخ غیرقابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی، برداشته می شود، سطحی که گلمیخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.

سقف های مرکب با عرشه فولادی

 • طراحی
 • فقط قالب
 • تنش خمشی عرش تحت بار بتن خیس، وزن عرشه بعلاوه بارزمان ساخت نباید از fy 0 . 6 و 250MPa افزایش یابد.
 • بدترین حالت بارگذاری باید در نظر گرفته شود
 • ضرایب بار 1 . 4 برای بار زمان ساخت در نظر گرفته شود. .
 • خیز دال به 180/L و 20mm محدود میشود.
 • عرشه مرکب با بتن
 • برجستگی های عرشه و درگیری با بتن در سه جهت Z، Y ، X و دارا بودن گواهینامه کیفی محصول
 • عرشه باید بعنوان آرماتور کششی برای تحمل لنگر خمشی مثبت دال مطابق 2322 ASTM E باشد .
 • عرشه باید برای بارهای پخش زنده و مرده اضافی ، طراحی گردد. (کنترل خمش ، برش تکیه گاهی ، خیز و فرکانس ) .
 • بتن دال باید دارای حداقل =kg / cm2 210 fc باشد حداقل 50 mm بالای عرشه
 • آرماتور : آرماتور حرارتی با فرض اینکه مش جوشی باشد حداقل 0.00075Ac ( بتن بالای عرشه ) و
 • الیاف فولادی می توانند جایگزین آرماتور حرارتی باشند با حداقل Kg/m3 بتن با ضخامت  ~ mm  و نسبت 50 < L/d
 • شبکه آرماتور باید در محل تکیه گاه نزدیک بالای دال (20 ~25 mm کاور بتن ) و در میان دهانه ها به وسط دال نزدیک شود .
 • آرماتور ممان منفی : مطابق ضوابط ACI برای کنسولها و دهانه های سراسری در صورت لزوم و صلاحدید طراح باید طرح شود.
 

ضوابط بارگذاری بر مبنای SDI

شكل 1 نمودارهاي بار و لنگي هاي خمشي

 

شكل 1 نمودارهاي بار و لنگي هاي خمشي

با دهانه ساده  

 

با دهانه دوگانه

با دهانه سه گانه

شكل 2 نمودارهاي بار و خيزش ها

با دهانه ساده

با دهانه دوگانه

با دهانه سه گانه

نمودارهاي بار و برهم كنش تكيه گاه

 

با دهانه ساده

با دهانه دوگانه

با دهانه سه گانه

تذكرات مربوط به شكلها:

P  = 150 پوند بار متمركز

L  = لنگي لختي

W1 = وزن دال

+ وزن عرشه

W2 = 20 پوند بار ساختماني  در هر فوت مربع

E = 2.5×106 psi

£ = طول دهانه آزاد

W11 = 1.5 × وزن دال + وزن عرشه > وزن دال + 30 + وزن عرشه

بررسي هاي ابعادي نشان داد كه هنگام محاسبه خيزها با استفاده از واحدهاي اينچ پوند به ضريبي به ميزان 1728 نيازمند هستيم.

 

آزمایش عملکرد مرکب عرشه با بتن

عملکرد عرشه جایگزین میلگرد کششی