فولاد عملیات حرارتی پذیر

فیلترها
تولید اکراین
محصول قيمت

فولاد VCN150 اکراین قطر 320 الی 400

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

153,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد VCN150 اکراین قطر 220 الی 300

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

153,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد VCN150 اکراین قطر 160 الی 200

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

153,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد VCN150 اکراین قطر 130 الی 150

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

153,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت

فولاد MO40 یزد قطر 60 الی 100

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

76,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد VCN150 یزد قطر 110 الی 120

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد VCN150 یزد قطر 60 الی 100

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد VCN150 یزد قطر 20 الی 55

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

VCN150

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 یزد قطر 160 الی 200

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 یزد قطر 110 الی 150

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 یزد قطر 60 الی 100

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

118,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 یزد قطر 15 الی 55

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

118,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 یزد قطر 12

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

118,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 یزد قطر 10

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

118,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 یزد قطر 140 الی 200

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

45,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 یزد قطر 90 الی 140

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

43,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 یزد قطر 30 الی 85

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

40,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 یزد قطر 20 الی 28

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

40,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 یزد قطر 12الی 18

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد CK45 یزد قطر 10

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

کارخانه

کیلوگرم

CK45

57,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد آلیاژی اصفهان
محصول قيمت

فولاد MO40 اصفهان قطر 940 الی 980

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 900

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 870

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

فولاد MO40 اصفهان قطر 810 الی 840

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

MO40

148,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت