ورق استیل نگیر 304

فیلترها
بنگاه تهران
محصول قيمت

ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 8

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

8

161,820 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 6

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

6

162,730 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 5

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

5

166,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 4

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

4

161,820 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1500 ضخامت 3

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

3

161,820 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 8

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

8

170,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 6

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

6

170,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 5

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

5

166,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 4

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

4

166,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 3

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

3

165,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 2.5

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

2.5

167,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 2

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

2

162,730 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 1.5

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

1.5

168,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 1.25

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

1.25

169,090 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1250 ضخامت 1

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

1

166,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1000 ضخامت 8

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

8

170,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1000 ضخامت 6

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

6

170,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1000 ضخامت 5

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

5

166,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1000 ضخامت 4

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

4

166,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1000 ضخامت 3

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

3

165,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 304 رول 1000 ضخامت 2.5

بروزرسانی: 17 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

304

2.5