ورق استیل نسوز 310

فیلترها
بنگاه تهران
محصول قيمت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت ش50

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

50

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 30

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

30

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

20

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

15

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

10

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 6

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

6

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

5

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

4

677,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 3

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

3

677,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 2

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

2

677,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

20

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

10

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 6

بروزرسانی: 5 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

6

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

5

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

4

677,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 25

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

25

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 6

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

6

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

5

671,272 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

4

677,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 3

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

310

3

677,818 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 2

بروزرسانی: 4 روز قبل