جدول اشتال ناودانی

از جمله محصولات فولادی که در صنایع به کار می رود می توان به ناودانی اشاره کرد که معمولا برای تقویت فوندانسیون هایی که برای پست های برق هستند و در ساخت سازه آسانسور در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله کاربردهای خاص ناودانی، کاربرد آن به عنوان مسیر حرکت واگن ها و ترانس های برق در اتاقک ها می توان اشاره کرد تا در مسیر مشخصی بتوانند حرکت کنند. در زمینه ابعاد و ویژگی های ناودانی جداولی به عنوان اشتال ارائه شده است که در این مقاله از شهر آهن به بررسی و بیان ویژگی های جدول اشتال ناودانی پرداخته می شود.
ناودانی یکی از محصولات فولادی است که به دلیل داشتن شکل خاص، کاربردهای متنوعی در صنایع از جمله ساخت و ساز دارد. ناودانی در جنس های مختلفی از جمله فولاد، آلومینیوم و گالوانیزه در بازار موجود است که نوع گالوانیزه آن در مقابل رطوبت پایدار بوده و قابلیت استفاده در فونداسیون کشتی را دارد؛ زیرا سازه کشتی نیازمند مواد مقاوم در برابر رطوبت است. ناودانی ها را براساس ابعاد دسته بندی می کنند و به عنوان نمونه می توان ناودانی 8 تا 16 را اشاره کرد که با افزایش نمره آن ها، ابعاد و وزنشان افزایش می یابد.

اطلاعات موجود در جدول اشتال ناودانی

همانند سایر جداول اشتال که برای مواد متنوع ارائه شده است، برای ناودانی نیز این جدول ارائه شده که ابعاد، وزن و انحناهای موجود در هر شماره از ناودانی را در خود دارد و با رجوع به این جداول با صرف زمان اندکی، حجم مفیدی از اطلاعات را در دسترس خواهیم داشت. برای انجام کارهای مهندسی و طراحی، نیازمند پیروی از استانداردها و اصول طراحی می باشیم که برای انجام این امور به اطلاعات دقیق نیاز داریم که هدف اصلی از تهیه و ارائه این جداول را می توان صرفه جویی در وقت و انجام کار اصولی بیان کرد. نکته مهم در زمینه کاربرد ناودانی تحمل بار آن است که این اطلاعات را با رجوع به جداول و استانداردها می توان داشت.

اطلاعات موجود در جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی به شرح زیر است:

 

UNPhbst=r1r2ch-2cAGJyWyiyey×Ma1
mmmmmmmmmmmmmmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cmcmcmmm
۳۰×۱۵ ۳۰ ۱۵ ۴ ۴٫۵ ۲ ۹ ۱۲ ۲٫۲۱ ۱٫۷۴ ۲٫۵۳ ۱٫۶۹ ۱٫۰۷ ۰٫۳۸ ۰٫۳۹ ۰٫۴۲ ۰٫۵۲ ۰٫۷۴
۳۰ ۳۰ ۳۳ ۵ ۷ ۳٫۵ ۱۴٫۵ ۱ ۵٫۴۴ ۴٫۲۷ ۶٫۳۹ ۴٫۲۶ ۱٫۰۸ ۵٫۳۳ ۲٫۶۸ ۰٫۹۹ ۱٫۳۱ ۲٫۲۲
۴۰×۲۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۵٫۵ ۲٫۵ ۱۱ ۱۸ ۳٫۶۶ ۲٫۸۷ ۷٫۵۸ ۳٫۷۹ ۱٫۴۴ ۱٫۱۴ ۰٫۸۶ ۰٫۵۶ ۰٫۶۷ ۱٫۰۱
۴۰ ۴۰ ۳۵ ۵ ۷ ۳٫۵ ۱۴٫۵ ۱۱ ۶٫۲۱ ۴٫۸۷ ۱۴٫۱ ۷٫۰۵ ۱٫۵ ۶٫۶۸ ۳٫۰۸ ۱٫۰۴ ۱٫۳۳ ۲٫۳۲
۵۰×۲۵ ۵۰ ۲۵ ۵ ۶ ۳ ۱۲٫۵ ۲۵ ۴٫۹۲ ۳٫۸۶ ۱۶٫۸ ۶٫۷۳ ۱٫۸۵ ۲٫۴۹ ۱٫۴۸ ۰٫۷۱ ۰٫۸۱ ۱٫۳۴
۵۰ ۵۰ ۳۸ ۵ ۷ ۳٫۵ ۱۵ ۲۰ ۷٫۱۲ ۵٫۵۹ ۲۶٫۴ ۱۰٫۶ ۱٫۹۲ ۹٫۱۲ ۳٫۷۵ ۱٫۱۳ ۱٫۳۷ ۲٫۴۷ ۴
۶۰ ۶۰ ۳۰ ۶ ۶ ۳ ۱۲٫۵ ۳۵ ۶٫۴۶ ۵٫۰۷ ۳۱٫۶ ۱۰٫۵ ۲٫۲۱ ۴٫۵۱ ۲٫۱۶ ۰٫۸۴ ۰٫۹۱ ۱٫۵
۶۵ ۶۵ ۴۲ ۵٫۵ ۷٫۵ ۴ ۱۶ ۳۳ ۹٫۰۳ ۷٫۰۹ ۵۷٫۵ ۱۷٫۷ ۲٫۵۲ ۱۴٫۱ ۵٫۰۷ ۱٫۲۵ ۱٫۴۲ ۲٫۶ ۱۶
۸۰ ۸۰ ۴۵ ۶ ۸ ۴ ۱۷ ۴۷ ۱۱ ۸٫۶۴ ۱۰۶ ۲۶٫۵ ۳٫۱ ۱۹٫۴ ۶٫۳۶ ۱٫۳۳ ۱٫۴۵ ۲٫۶۷ ۲۸
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۶ ۸٫۵ ۴٫۵ ۱۸ ۶۴ ۱۳٫۵ ۱۰٫۶ ۲۰۶ ۴۱٫۲ ۳٫۹۱ ۲۹٫۳ ۸٫۴۹ ۱٫۴۷ ۱٫۵۵ ۲٫۹۳ ۴۲
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۵ ۷ ۹ ۴٫۵ ۱۹ ۸۲ ۱۷ ۱۳٫۴ ۳۶۴ ۶۰٫۷ ۴٫۶۲ ۴۳٫۲ ۱۱٫۱ ۱٫۵۹ ۱٫۶ ۳٫۰۳ ۵۶
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷ ۱۰ ۵ ۲۱ ۹۷ ۲۰٫۴ ۱۶ ۶۰۵ ۸۶٫۴ ۵٫۴۵ ۶۲٫۷ ۱۴٫۸ ۱٫۷۵ ۱٫۷۵ ۳٫۳۷ ۷۰
۱۶۰ ۱۶۰ ۶۵ ۷٫۵ ۱۰٫۵ ۵٫۵ ۲۲٫۵ ۱۱۶ ۲۴ ۱۸٫۸ ۹۲۵ ۱۱۶ ۶٫۲۱ ۸۵٫۳ ۱۸٫۳ ۱٫۸۹ ۱٫۸۴ ۳٫۵۶ ۸۲
۱۸۰ ۱۸۰ ۷۰ ۸ ۱۱ ۵٫۵ ۲۳٫۵ ۱۳۳ ۲۸ ۲۲ ۱۳۵۰ ۱۵۰ ۶٫۹۵ ۱۱۴ ۲۲٫۴ ۲٫۰۲ ۱٫۹۲ ۳٫۷۵ ۹۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۷۵ ۸٫۵ ۱۱٫۵ ۶ ۲۴٫۵ ۱۵۱ ۳۲٫۲ ۲۵٫۳ ۱۹۱۰ ۱۹۱ ۷٫۷ ۱۴۸ ۲۷ ۲٫۱۴ ۲٫۰۱ ۳٫۹۴ ۱۰۸
۲۲۰ ۲۲۰ ۸۰ ۹ ۱۲٫۵ ۶٫۵ ۲۶٫۵ ۱۶۶ ۳۷٫۴ ۲۹٫۴ ۲۶۹۰۰ ۲۴۵ ۸٫۴۸ ۱۹۷ ۳۳٫۶ ۲٫۳ ۲٫۱۴ ۴٫۲ ۱۲۲
۲۴۰ ۲۴۰ ۸۵ ۹٫۵ ۱۳ ۶٫۵ ۲۸ ۱۸۵ ۴۲٫۳ ۳۳٫۲ ۳۶۰۰ ۳۰۰ ۹٫۲۲ ۲۴۸ ۳۹٫۶ ۲٫۴۲ ۲٫۲۳ ۴٫۳۹ ۱۳۴
۲۶۰ ۲۶۰ ۹۰ ۱۰ ۱۴ ۷ ۳۰ ۲۰۱ ۴۸٫۳ ۳۷٫۹ ۴۸۲۰ ۳۷۱ ۹٫۹۹ ۳۱۷ ۴۷٫۷ ۲٫۵۶ ۲٫۳۶ ۴٫۶۶ ۱۴۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۹۵ ۱۰ ۱۵ ۷٫۵ ۳۲ ۲۱۶ ۵۳٫۳ ۴۱٫۸ ۶۲۸۰ ۴۴۸ ۱۰٫۹ ۳۹۹ ۵۷٫۲ ۲٫۷۴ ۲٫۵۳ ۵٫۰۲ ۱۶۰
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۳۲ ۵۸٫۸ ۴۶٫۲ ۸۰۳۰ ۵۳۵ ۱۱٫۷ ۴۹۵ ۶۷٫۸ ۲٫۹ ۲٫۷ ۵٫۴۱ ۱۷۴
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۷٫۵ ۸٫۷۵ ۳۷ ۲۴۷ ۷۵٫۸ ۵۹٫۵ ۱۰۸۷۰ ۶۷۹ ۱۲٫۱ ۵۹۷ ۸۰٫۶ ۲٫۸۱ ۲٫۶ ۴٫۸۲ ۱۸۲
۳۵۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۸۳ ۷۷٫۳ ۶۰٫۶ ۱۲۸۴۰ ۷۳۴ ۱۲٫۹ ۵۷۰ ۷۵ ۲٫۷۲ ۲٫۴ ۴٫۴۵ ۲۰۴
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۰۲ ۱۳٫۵ ۱۶ ۸ ۳۳٫۵ ۳۱۳ ۸۰٫۴ ۶۳٫۱ ۱۵۷۶۰ ۸۲۹ ۱۴ ۶۱۵ ۷۸٫۷ ۲٫۷۷ ۲٫۳۸ ۴٫۵۸ ۲۲۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۰ ۱۴ ۱۸ ۹ ۳۸ ۳۲۵ ۹۱٫۵ ۷۱٫۸ ۲۰۳۵۰ ۱۰۲۰ ۱۴٫۹ ۸۴۶ ۱۰۲ ۳٫۰۴ ۲٫۶۵ ۵٫۱۱ ۲۴۰

نحوه استفاده از جدول اشتال ناودانی

نحوه استفاده از جدول اشتال نادانی بسیار آسان است زیرا در این جدول براساس نمره هر ناودانی، ابعاد و ویژگی ها آن بیان شده است و معمار یا طراح می تواند با انتخاب یکی از ناودانی ها و بررسی ابعاد و وزن آن، مناسب بودن آن را برای کاربرد مد نظر بررسی کند که می تواند این کار را با شبیه سازی کامپیوتری انجام دهد. برای کارهای حساس و سازه های عظیم باید شبیه سازی صورت پذیرد تا با استفاده از نتایج تحلیل، انتخاب نوع و ابعاد ناودانی و سایر قطعات صورت پذیرد. در واقع به دلیل متنوع بودن نمره های ناودانی و فراوان بودن جنس های ناودانی موجود در بازار، امکان پذیر نیست که تمام اطلاعات را در ذهن خود داشته باشیم به همین دلیل هندبوک ها و جداول مختلفی در این زمینه ارائه و تهیه شده اند که بسیار دقیق می باشند و با صرف زمان کوتاهی، داده های مورد نظر را خواهیم داشت و سپس براساس این اطلاعات می توان تصمیم مناسبی را اتخاذ کرد.
امروزه بر انتخاب صحیح و بهینه مواد اولیه در ساخت و ساز، تاکید فراوانی شده است و یکی از این روش ها که طراح می تواند از آن استفاده کند، جداول اشتال هستند که ویژگی ها و خواص مکانیکی مواد مختلف را بیان کرده اند. برای نمونه می توان جدول اشتال ناودانی را اشاره کرد که سایر اطلاعات مورد نیاز برای هر نادوانی را در خود دارد و کاربرد آن بسیار راحت و مفید خواهد بود که از صرف زمان زیاد و تحلیل های دیگر بی نیاز است.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل