ورق آتشخوار

فیلترها
تولید کره
محصول قيمت

ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

15

تماس بگیرید

ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 12

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

12

تماس بگیرید

ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

10

تماس بگیرید

ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 8

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

8

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 60

بروزرسانی: 4 روز قبل

شیت فابریک

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

60

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 50

بروزرسانی: 4 روز قبل

شیت فابریک

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

50

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 40

بروزرسانی: 4 روز قبل

شیت فابریک

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

40

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 35

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

35

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 30

بروزرسانی: 6 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

30

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 25

بروزرسانی: 6 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

25

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

شیت فابریک

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

20

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

15

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 12

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

12

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

10

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 8

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

8

تماس بگیرید

ورق 17mn4 کره شیت ضخامت 6

بروزرسانی: 4 روز قبل

شیت فابریک

بنگاه تهران

کیلوگرم

mn417

6

تماس بگیرید

ورق A516 کره شیت ضخامت 6

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A516

6

تماس بگیرید
فولاد چین
محصول قيمت

ورق کورتن چین Corten ضخامت 12

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

12

تماس بگیرید

ورق کورتن چین Corten ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

10

0 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق کورتن چین Corten ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

4

تماس بگیرید

ورق کورتن چین Corten ضخامت 3

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

3

تماس بگیرید

ورق کورتن چین Corten ضخامت 2

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

Corten

2

تماس بگیرید
فولاد مبارکه اصفهان
محصول قيمت

ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

بنگاه تهران

کیلوگرم

A283

15

36,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

رول

کارخانه

کیلوگرم

A283

15

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت