قیمت میلگرد

فیلترها
قیمت میلگرد بنگاه تهران
محصول قيمت
میلگرد استیل 420 قطر 40 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 35 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

36

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 30 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 25 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 420 قطر 20 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

420

80,733 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 120 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 90 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 80 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 70 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 60 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 410 قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

410

123,853 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 90 بروزرسانی: 1401/06/31

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 80 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 70 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 60 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 40 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 30 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 20 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 15 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 10 بروزرسانی: 1401/06/31

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 8 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

8

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل 321 قطر 6 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

6

کیلوگرم

321

185,321 تومان -
میلگرد استیل نسوز 17.4ph قطر 300 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

220

کیلوگرم

17-4ph

431,192 تومان -
میلگرد استیل نسوز 17.4ph قطر 280 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

220

کیلوگرم

17-4ph

431,192 تومان -
میلگرد استیل نسوز 17.4ph قطر 250 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

220

کیلوگرم

17-4ph

431,192 تومان -
میلگرد استیل نسوز 17.4ph قطر 220 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

220

کیلوگرم

17-4ph

431,192 تومان -
میلگرد استیل نسوز 17.4ph قطر 200 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

200

کیلوگرم

17-4ph

431,192 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 5 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

5

کیلوگرم

316

265,872 تومان -
میلگرد استیل 304 قطر 3 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

3

کیلوگرم

304

161,423 تومان -
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

310

458,716 تومان -
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 40 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

310

458,716 تومان -
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 30 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

310

458,716 تومان -
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 20 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

310

458,716 تومان -
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 15 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

310

458,716 تومان -
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 10 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 8 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

8

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 310 قطر 6 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

6

کیلوگرم

310

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 50 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 40 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 30 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

30

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 20 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 15 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 10 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 8 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

8

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل نسوز 309 قطر 6 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

6

کیلوگرم

309

تماس بگیرید
میلگرد استیل 316 قطر 300 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

200

کیلوگرم

316

285,046 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 280 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

200

کیلوگرم

316

285,046 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 250 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

200

کیلوگرم

316

285,046 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 200 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

200

کیلوگرم

316

285,046 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 180 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

180

کیلوگرم

316

285,046 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 150 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

285,046 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 120 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

281,212 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 110 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

281,212 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 100 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

281,212 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 90 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

281,212 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 80 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

265,872 تومان -
میلگرد استیل 316 قطر 75 بروزرسانی: 1401/07/02

بنگاه تهران

45

کیلوگرم

316

265,872 تومان -
نتایج 61 تا 120 از کل 834 نتیجه
قیمت میلگرد

میلگرد

میلگرد یکی از مصالح به کار رفته در سازه های ساختمانی است که جهت تقویت بتن و استحکام بخش فولادی ساختمان به کار می رود. میلگرد مقاومت بسیار بالایی در برابر نیروهای کششی و چرخشی دارد و از این رو می تواند مکملی برای بتن محسوب شود.


بتن اگرچه در برابر نیروهای فشار مقاوم است اما نمی تواند در برابر زلزله و نیروهای کششی دوام بیاورد از این رو از میلگرد استفاده می شود تا از خرد شدن و شکستن بتن جلوگیری کند. بلوک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای تقویت آنها درونشان حفره هایی تعبیه شده که با قرار دادن میلگرد درون این حفره کشش آن ها افزایش می یابد. میلگرد تولیدی غالبا از جنس فولاد است و نزدیک بودن ضریب انبساط دمایی بتن و فولاد منجر به جلوگیری از رخ دادن واکنش در بتن در شرایط جوی و دمایی گوناگون می شود.

 


قیمت میلگرد

نرخ میلگرد در ماه های اخیر تحت تأثیر نوسانات ارزی بخصوص دلار بوده و نسبت به سال گذشته با افزایش چند برابری همراه بوده است. البته این افزایش قیمت بر تمامی محصولات فولادی اثر یکسانی نداشته است و قیمت شمش در ماه اخیر روند نسبتا نزولی به خود گرفته است. نرخ میلگرد در بازار جهانی نیز با افزایش رو به بوده است و این امر نیز مزید بر نوسانات ارزی شده و نرخ میلگرد را با افزایش همراه ساخته است.


قیمت میلگرد امروز در بازار

قیمت میلگرد امروز را از کارشناسان شهرآهن بخواهید. امروزه با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت میلگرد نیز هستیم. صادرات میلگرد در بازه ی زمانی که با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم توجیه اقتصادی پیدا میکند و از این رو قیمت میلگرد روز نیز افزایش می یابد. قیمت انواع میلگرد ساده، آجدار و ... به صورت لحظه ای است و در حال حاضر ثباتی در قیمت میلگرد وجود ندارد.

قیمت روز میلگرد در بازار در ماه اخیر با ثبات بازار و توقف روند نزولی دلار نسبتا آرام گرفته و امید است که با قیمت نزولی میلگرد در بازار رو به رو شویم. قیمت میلگرد اگرچه متأثر از قیمت بازار جهانی و نوسانات ارزی است اما افزایش قیمت مواد اولیه در بازار اعم از سنگ آهن، گندله و فولاد نیز سهم زیادی در افزایش قیمت روز میلگرد در بازار داشته است. 

فروش میلگرد

فروش میلگرد یکی از خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی شهر آهن است. در شهر آهن انواع میلگردهای کاربردی در صنایع مختلف اعم از میلگردهای ساده، میلگردهای آجدار و میلگرد کلاف با کیفیت بالایی عرضه شده است. از کاربردهای انواع میلگرد می توان به بالابردن استحکام بتن در صنعت ساختمان، استفاده در آرماتور بندی، تولید پیچ و قطعات فلزی و دیگر صنایع اشاره نمود. شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به خرید میلگرد، سفارش خود را از طریق فروشگاه اینترنتی شهرآهن ثبت نمایید و پس از تکمیل فرایند خرید در کوتاه ترین زمان ممکن محصول را در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید. در فروشگاه اینترنتی شهرآهن فروش میلگرد با قیمت مناسب انجام می شود. شما عزیزان می توانید در این صفحه از شهر آهن لیست میلگردهای کارخانجات مختلف را مشاهده و پس از مطالعه ویژگی ها و قیمت هر کدام، محصول مناسب با کاربرد موردنظرتان را انتخاب و سپس اقدام به خرید نمایید.

 

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل

سوالات متداول قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در سایت شهرآهن به صورت لحظه ای به روز می شود؟
بله. جهت رفاه حال شما قیمت تمامی محصولات به ویژه قیمت میلگرد لحظه ای بروزرسانی می گردد. بعلاوه شما عزیزان جهت دریافت مشاوره در خرید میلگرد می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نموده و از مشاوره حرفه ای کارشناسان شهرآهن بهره مند گردید.
چگونه می توانم میلگرد مد نظر خود را انتخاب و خریداری کنم؟
روند خرید از شهرآهن به دو صورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است. جهت خرید اینترنتی می توانید با مراجعه به سایت و انتخاب میلگرد از کارخانه مد نظر آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید. سپس وارد مرحله پرداخت شده و پس از پر نمودن فرم دریافت میلگرد آن را در مقصد مشخص شده دریافت نمایید. در صورت داشتن هرگونه سوال در امر سفارش و خرید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟
هزینه حمل و نقل بسته به نوع ماشین، میزان سفارش بار و مقصد متفاوت است. به طور تخمینی می توان گفت حداقل هزینه ترابری 300 هزارتومان و بسته به شرایط مطرح شده قابل افزایش خواهد بود.
چه قدر زمان می برد تا کالای سفارش داده شده بدستم برسد؟
باتوجه به موجود کارخانه و میزان سفارش شما این امر متفاوت است. اما به طور میانگین پس از ثبت و تایید سفارش شما محصول خریداری شده 3 روز کاری تا دریافت در مقصد زمان می برد.