ورق ضد سایش

فیلترها
بنگاه تهران
محصول قيمت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 40

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

40

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 35

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

35

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 30

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

30

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 25

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

25

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 20

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

20

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 15

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

15

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 12

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 10

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 8

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

163,636 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 6

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

6

170,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 5

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

5

170,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 500 ضخامت 4

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

4

170,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 40

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

40

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 35

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

35

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 30

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

30

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 25

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

25

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 20

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

20

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 15

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

15

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 12

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

12

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 10

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

10

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ضد سایش هاردوکس 450 ضخامت 8

بروزرسانی: 13 ساعت قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

Hardox

8

148,181 تومان
تغییر قیمت: ثابت