ورق دورستات

فیلترها
ورق دورستات تولید اتریش
محصول قيمت
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 60 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

60

119,266 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 50 ابعاد 500×2000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

50

119,266 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 45 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

45

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/05/26

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

119,266 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 40 نتیجه

قیمت ورق دورستات

ورق Durostat

ورق ضدسایش دورستات

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل