ورق دورستات

فیلترها
ورق دورستات تولید اتریش
محصول قيمت
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 60 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

60

123,963 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 50 ابعاد 500×2000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

50

123,963 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 45 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

45

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000 بروزرسانی: 1401/09/07

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

123,963 تومان 1,000
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

122,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

122,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

122,963 تومان -
ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000 بروزرسانی: 1401/09/08

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

123,963 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 40 نتیجه

قیمت ورق دورستات

ورق Durostat

ورق ضدسایش دورستات

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل