ورق دورستات

فیلترها
تولید اتریش
محصول قيمت

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 60 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

60

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 50 ابعاد 500×2000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

50

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 45 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

45

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 30 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

30

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2500×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 20 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

20

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2500×12000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

15

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 500 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1190×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2500×8000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 450 اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید

ورق دورستات 400 اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×3000

بروزرسانی: 3 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

اروپا

10

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 40 نتیجه

قیمت ورق دورستات

ورق Durostat

ورق ضدسایش دورستات