سردنده فولادی درزدار

فیلترها
صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت

سردنده فولادی درزدار 4 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

69,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 3 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

45,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 2.1/2 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

32,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1.1/2 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

16,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1.1/4 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

16,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

14,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 2 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

9,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

7,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1.2 اینچ استاندارد آسیا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

6,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت

سردنده فولادی درزدار 4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 3 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

43,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 2.1/2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

32,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

19,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1.1/2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

14,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1.1/4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

13,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

10,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 3.4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

7,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 1.2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

5,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
اتصالات گازی آریا
محصول قيمت

سردنده فولادی درزدار 4 اینچ استاندارد اتصالات آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

71,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 3 اینچ استاندارد اتصالات آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

47,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 2.1/2 اینچ استاندارد اتصالات آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

37,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی درزدار 2 اینچ استاندارد اتصالات آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

21,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت