سردنده فولادی مانیسمان

فیلترها
صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت

سردنده فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

77,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 2.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

60,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 2 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

39,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1.1/2 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

29,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

10,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

16,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1.1/4 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

27,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1.2 اینچ استاندارد ایران اتصال

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

9,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت

سردنده فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

107,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

85,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 2.1/2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

63,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

41,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1.1/2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

34,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1.1/4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

32,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

18,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

11,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 1.2 اینچ استاندارد امین

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

9,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
اتصالات گازی آریا
محصول قيمت

سردنده فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

93,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

77,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 2.1/2 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

60,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

سردنده فولادی مانیسمان 2 اینچ استاندارد آریا

بروزرسانی: 3 هفته قبل

کارخانه

عدد

39,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت