ورق استحکام بالا

فیلترها
ورق استحکام بالا
محصول قيمت
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 50 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

50

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 50 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

50

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

40

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

40

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

15

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

10

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

6

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

5

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

3

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

3

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

25

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

20

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

15

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

10

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

8

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 6 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

6

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

5

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

30

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

25

161,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

20

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

15

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

10

تماس بگیرید
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Weldox

20

تماس بگیرید
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Weldox

15

تماس بگیرید
ورق ولداکس weldox 700
محصول قيمت
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Weldox

20

تماس بگیرید
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Weldox

15

تماس بگیرید
ورق دامیکس domex 600
محصول قيمت
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

30

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

25

161,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

20

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

15

تماس بگیرید
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Domex

10

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform
محصول قيمت
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 50 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

50

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 50 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

50

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

40

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

40

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

15

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

10

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 6 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

6

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

5

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

3

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

3

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

25

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

20

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

15

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

10

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

8

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 6 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

6

تماس بگیرید
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بروزرسانی: 1401/12/27

بنگاه تهران

کیلوگرم

Alform

5

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 27 نتیجه
high-strength-sheet

ورق استحکام بالا دارای گریدها و ضخامت های گوناگونی می باشد. ورق استحکام بالا در فرایند ترمومکانیکال تولید می گردد.در فرایند ترمومکانیکال ورق فولادی، از حرارت به همراه تغییر شکل پلاستیک برای استحکام بخشیدن به ورق، ایجاد و حفظ خواص فیزیکی برجسته استفاده می شود. ورق استحکام بالا یا همان ورق فولادی آلفورم دارای قابلیت جوش پذیری عالی، چقرمگی بالا می باشد و از شکل پذیری بسیار خوبی نسبت به سایر فولادهای کوئنچ تمپر برخوردار است. ورق استحکام بالا دارای سطحی عاری از عیب آلفورم می باشد که سطح این فولاد را از ترمیم سطحی و رنگ آمیزی بعد از تولید بی نیاز می کند.

قیمت ورق استحکام بالا

قیمت ورق استحکام بالا به دلیل کاهش وزن، نسبت به سایر ورق های آلیاژی کمتر می باشد. قیمت ورق استحکام بالا با توجه به تغییر ضخامت و در پی آن وزن ورق فولادی متغیر می باشد. شما عزیزان می توانید قیمت ورق فولادی آلفورم را در سایت شهرآهن مشاهده کنید و برای اطلاع دقیق از قیمت به روز ورق استحکام بالا با کارشناسان ما در شهرآهن تماس بگیرید.

روند خرید ورق آلیاژی از شهر آهن چگونه است؟
شما میتوانید ورق آلیاژی مورد نظر را انتخاب و با کارشنان فروش شهرآهن 02166130150 تماس حاصل فرمایید.
چگونه می توانم کالا را دریافت کنم؟
کالا از کارخانه مستقیم به مقصد شما در هرکجای ایران ارسال می گردد.
انواع ورق آلیاژی موجود در بازار چیست؟
ورق آلیاژی شامل ورق ضدسایش, آتش خوار, مخزنی و ... می باشد.
آیا شهرآهن انواع ورق آلیاژی را موجود دارد؟
بله با مراجعه به این صفحه می توانید انواع ورق آلیاژی را مشاهده و سفارش دهید.