ورق ST52

فیلترها
فولاد اکسین خوزستان
محصول قيمت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 40

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

40

38,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 35

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

35

38,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 30

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

30

36,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 25

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

25

34,830 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 20

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

20

34,650 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

15

39,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 12

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

12

39,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 اکسین اهواز ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

10

39,820 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد مبارکه اصفهان
محصول قيمت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

15

40,090 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

15

38,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

12

40,090 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

12

38,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

10

41,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

10

38,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

8

40,090 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

8

38,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

6

40,090 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

6

38,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 5

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

5

تماس بگیرید

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 5

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

5

تماس بگیرید

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

4

تماس بگیرید

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 4

بروزرسانی: 4 روز قبل

کارخانه

کیلوگرم

ST52

4

تماس بگیرید

ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 3

بروزرسانی: 4 روز قبل

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST52

3

تماس بگیرید